اهمیت و نقش تربیتی کودکان و برخی راهکارهای عملی

اکثری از نوباوه ها در انجام تکالیف خود اهمال می ورزند . چنانچه والدین، فرزندان خود را از کودکی و نوجوانی به حضور در مسجد و تلاوت نماز و عبادات عادت دهند، این سنّت پسندیده به تدریج در ذهن آنان نقش بسته و مهم آن مأنوس می گردند. والدین بایستی به رخ انقطاع اصلی این امر عکس العمل نمایند و از فرزند خویش بخواهند که در مجال مناسب و مناسب ، به انجام تکالیف خود بپردازند ، در غیر اینصورت ، می بایست از نحوه محرومیت به کار گیری کنند، به این معنی که وی را از بازی آیتم عشق و علاقه یا این که تلویزیون محروم کنند. 10-اعمال درست تشویق و تنبیه کودکان : ما می بایست به رخ جدی ، از تنبیه بدنی خودداری کرده ، به کارهای صحیح نوباوه جایزه داده ، زمان انجام اعمال غلط ، از شیوه محروم نمودن از خواسته ها و امتیازات استعمال کنیم ، چون تنبیه صحیح ، نباید موجب تحقیر نوباوه شود ، والدین نباید در طولانی مدت با نوپا قهر داشته باشند و صلح بایستی بوسیله یکی از از والدین برقرار شود ، چون قهر طولانی و عدم اعتنا به کودک ، موجب احساس نا امنی در نوپا می گردد و به بهداشت روانی وی لطمه وارد می کند . ما نباید به مدت زمانه اعتنا نماییم ، بلکه باید به کیفیت دقت شود بازیگر نقش کودکی آواز در از سرنوشت . 9-کاهش هراس از ناکامی در کودک : ما نباید از کودکان انتظار نمره ٢٠ داشته باشیم ، چون همین فرمان ، واهمه از باخت را در کودک تولید می نماید و اضطراب از آزمون را به دنبال خواهد داشت . نوباوه نباید به پاسخ های ما دست یابد تا خود به تفکر و اندیشیدن بپردازد. در مواقعی که والدین مشغول به کار میباشند و زمان کافی به جهت برقراری رابطه اساسی نوپا و ادراک او را ندارند ، می بایست با مربیان مکتب به رخ مداوم تعامل داشته باشند تا از نحوه این انجمن ، آموزشهای دوچندان مفیدی از پاراگراف آموزش در زمینه تربیت طفل و روش برقراری ارتباط صحیح دارای وی ، به اولیاء ارایه دیتا شود امروزه بخش اعظم مدرسه ها ، از روانشناسان به منظور شناخت والدین اساسی روشهای نوین یاد دادن و تربیت استعمال می کنند . نحوه برنامه ریزی به خواسته انجام برنامه های روزمره و تکالیف ، بایستی به کودکان آموزش دیتا شود تا آن‌ها بتوانند ، حرفه مهار زمان را بیاموزند .