بازی فکری جدید

مجال نیست فرصت نیست مقصودم این است که (مردم مدرسه را خوب شناسد یغما) اگر آقای دکتر شایگان میآید اینجا و خوب حرف میزند همهاش از دکتریش نیست برای این است که تحصیلات خارج دارد اگر فقط دیپلم تنها قرار بدهیم دیپلم تنها هیچ کافی نیست برای اینکه بتواند روز نامه بنویسد یا روزنامه اداره کند و نویسنده باشد اگر بگوییم معادلش مشخص این کیست؟ مواد آن چیست چه اموری در آن گنجانده شدهاست بنده که آنرا خواندهام دیدم که سواد فارسی برای مدیران جراید در آن قائل نشدهاست حق سانسور داده شدهاست رعایت حداقل و اکثر در بین جرائم نشدهاست نوشته از یکماه تا ۳ سال همچو چیزی در قوانین نباید اظهار بشود برای موزعین که اصلاٌ نمیدانند در این روزنامه چی نوشته شدهاست مجازات تعیین کرده آن موزع بیچاره که برای امرار معاش داد میزند اطلاعات اطلاعات و نمیداند که در آن روزنانه چه نوشته شده ومحتویات ان رونامه چیست حق جلب آنرا دادهاند شهربانی میتواند اورا جلب کند و توقیف کند منتهی بمحکمه ۲۴ ساعت باید اطلاع بدهد و این قانونی نیست که آزادی مطبوعات را بتواند تامین کند حفظ کند این بود که بنده پیشنهاد کردم همین قانون در مجلس قرائت بشود آقایان ببینید اگر یک موادی است برخلاف آزادی یک موادی است که عبارات آن نامفهوم است یک موادی است که شایسته زمان نیست آن مواد حذف شود در اطراف آن پیشنهاد داده شودو یک قانونی که مطابق شئون مطبوعات است بگذرد این پیشنهاد بنده علاوه براینکه آقایان را مستحضر میکند و روشن میکند که مواد این قانون چیست منطبق با آییننامه هم هست این ماده ۱۱۳ نظامنامهاست میگوید: طرح قانونی مطلبی ست که از طرف نمایندگان مجلس لااقل به امضای پانزده نفر پیشنهاد و در مجلس برئیس داده میشود رئیس پس از اعلام وصول آن در جلسه علنی آنرا بکمیسیون مربوطه ارجاع مینماید طرح مذبور قبل از ارجاع بکمیسیون طبع و توزیع خواهد شد.

بازی فکری ژیگامیک مدل Panic Lab
این آییننامه چیزی است که مادر قوانین محسوب میشود اگر آییننامه عملی نشود تمام قانون گذاریها ی شما لغواست دارید بهوو جنجال و داد و فریاد و تروریزه کردن افکار در بست یک چیزی را میگذرانید این به هیچ وجه صحیح نیست و مثل این است که هیچ قانونی در این مجلس نیست. رئیس – ساکت باشید عرض کنم این قانونیست مصوب محرم ۱۳۲۶ و من تحقیق کردم چند ماده ازآن نیست که شما پیشنهاد فرمودیدکه مفاد آن مطرح شودشما دارید یک قانونی که مصوب بوده و بعضی از مواد آن اصلاح شده دارید بقوت خودش باقی میگذارید و تصور نمیکنم که عمدی برخلاف شده باشد و اما فرمودید که در سنا یک چیزی راجع به مطبوعات مطرح است آنهم مانعی نیست طبق این طرح دولت مکلف است در ظرف یک ماه لایحهای به مجلس راجع به مطبوعات پیشنهادکند اگر سنا باشد بعد به مجلس شورا خواهد آمد و در هر حال الغاء قانون محرم ۱۳۲۶ را نمیکند و فقط یک موادی از آن اصلاح شده آقای عامری بفرمایید.

شما در این بازی باید کاشی های مشکی رنگ را که به سرعت از نمایشگر در حال عبور هستند را لمس کنید. و استفاده از آن وسیله برایمان خیلی دلچسب تر است و حس و حال خوبی داریم. اسلامی هستیم و همه ما مسلمانیم واسلام میگوید سیاه حبشی با سید قریثی نزد من تفاوتی ندارد ان اکرمکم عندالله اتقیکم هر کس پرهیز گارتر است نزد خدا شریف تر ومحترم تر است این از لحاظ اسلام و از لحاظ قانون اساسی ایران میگوید کلیه اشخاص درمقابل قانون متساوی الحقوقند و هیچکس برهیچکس مزیت ندارد و قانون باید در مورد همه یکسان اجرا بشود درمملکت مشروطه چه بسا و چه بسیار که پادشاه یک مملکتی را با یک فرد عادی در یک محکمه محاکمه کردهاند چرا؟ به طرز خنده داری ، شب بازی ها بسیار سرگرم کننده تر است وقتی که بازی فکری جدید سعی نمی کنید یکدیگر را خراب کنید …

بازی فکری نفوذی به عبارتی قانون کلی بازی این است : انتقال تمام تیله ها به نقطه مقابل ستاره و طرف متضاد. عامری – بنده آن قانون را گرفتم ببینم که لغو شده یا خیر چون آقای نبوی بنده رابا اشتباه انداختند که گویا لغو شده عرض کنم که قانون محرم ۱۳۲۶ هیچ لغو نشده در ۱۳۲۱ که بنده خودم دوماده آوردم روی فشاری بودکه متفقین و یک عده از نمایندگان مجلس آورده بودند که از همین وضع بستوه آمده بودندو فشاری داشتند که قانون مطبوعات کافی نیست بهمه مردمتوهین میکنند عرض کنم یک لایحهای آقای سهیلی آوردبمجلس خیلی شدید بود آن لایحه و آقایان ارباب مطبوعات بکلی آنرا کوبیدند ومجلس هم زیر بارش نرفت در دولت دیگری که بنده بودم (صفوی – دولت قوامالسلطنه) بله همین فشار چه از طرف متفقین وچه از طرف نمایندگان بود وقتی که میخواستند آنرابیاورند به مجلس بنده مخالفت کردم اوقات همه تلخ شد وببنده آن اصطلاح معروف را گفتند که گر تو بهتر میزنی بستان بزن.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت بازی فکری شهروند مافیا مدل 005.