تاثیر چشمگیر کرونا در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی استان کرمان

[ad_1]

به گزارش ایرنا جعفر رودری روز شنبه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان با اشاره به آخرین وضعیت شاخص های استان کرمان در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ افزود: نرخ مشارکت اقتصادی استان کرمان در بهار سال گذشته، ۴۸.۲ درصد بوده که این نرخ در بهار سالجاری به ۳۹.۱ رسیده است که نشان از کاهش ۳.۱ واحد درصد در نرخ مشارکت اقتصادی استان کرمان است. 

وی با اشاره به اینکه اثر کرونا بر اقتصاد کشور بیشتر از اقتصاد استان کرمان بوده است تصریح کرد: در این بازه زمانی، ۷۳ هزار نفر از جویندگان کاری که دنبال کار بودند، کاهش پیدا کرده‌اند که بخشی از این نیز می‌تواند جزو شاغلین بوده که از جمعیت فعال کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه ۴۰ هزار فرصت شغلی تعهد استان کرمان در سال جاری است تا بتوانیم تعادل را در بازار کار حفظ کنیم گفت: آمارهای بازار کار استان کرمان در بهار سالجاری نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از بازار کار خارج شده و به جمعیت غیرفعال افزوده شده است. 

وی با بیان اینکه افزایش جمعیت غیرفعال سبب افزایش بار تکفل خواهد شد افزود: منظور از بار تکفل، باری است که بر دوش هر شاغل است وجود دارد که همزمان با اینکه نرخ تورم و جمعیت غیرفعال افزایش پیدا می‌کند، بار تکفل نیز افزایش پیدا کرده که می‌تواند منجر به بدتر شدن شرایط برای خانوارها شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تصریح کرد: نرخ بیکاری استان کرمان از ۱۲.۲ در بهار گذشته به ۱۰.۱ در بهار ۹۹ کاهش پیدا کرده که کاهش نرخ بیکاری در استان کرمان نسبت به کشور حدود ۲ برابر بوده است. 

رودری خاطرنشان کرد: در بهار ۹۹، ۷۳ هزار نفر به دلیل شرایط مختلف از جویندگی کار دست کشیده و به شرایط غیرفعال تبدیل شده اند اما در مجموع کاهش نرخ بیکاری در استان کرمان در مقایسه با کشور کمتر و شرایط استان کرمان از حیث این شاخص بهتر بوده است.

رودری با تاکید بر اینکه کاهش نرخ مشارکت و کاهش نرخ بیکاری استان کرمان نسبت به کشور در بهار ۹۹ شرایط بهتری دارد افزود: به واسطه اینکه سهم خدمات در اشتغال استان کرمان پایین بوده، باعث شده در استان کرمان تاثیرات کرونا بر روی اشتغال نسبت به کشوری کمتر باشد. 

[ad_2]

Source link