تخلیه ملک مسکونی – ره جویان عدالت

اساسی دقت به موقعیت کنونی ویروس کرونا و شیوع آن، همه کمپانی های دانش بنیان تا وقتی که لایحه ساماندهی و حمایت از زیست بوم ابتکار اختراع شهری تصویب شود میتوانند در اماکن مسکونی تهران مستقر شده و از تسهیلات بند ۴۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بهره مند شوند. شرکت های دانش بنیان می بایست دقت داشته باشند که کاربری ساختمان تغییر‌و تحول نمیکند و فقط به شرکت اذن ی فعالیت داده می شود. در اين مرحله اگر ملک مورد حیث اهمیت تخلفی باشد، قبل از انجام هر سطح ديگری به اين تخلف دانلود پلان برج مسکونی 20 طبقه می بایست رسیدگی شود. در این زمینه براساس واقعیت های بازار مسکن، برآورد میزان واقعی نیاز مرزوبوم به ایجاد مسکن از اهمیت خاصی برخوردار هست و باید بررسی شود آیا اتکا به ساخت بخش خصوصی در همین زمینه و ادامه روند فعلی می توان امیدی به تهیه بازار مسکن و در دست گرفتن عرضه و تقاضای همین بازار داشت. قصد سازنده و طریق بهرهبرداری فعلی از بخش های مهم تعریف‌و‌تمجید نیست؛ براین اساس کاربری مسکونی به فضاهای پیوسته ساخت شده در یک ساختمان به عنوان واحد مسکونی که مناسب برای سکونت خانواده میباشد اطلاق میشود. حال كه جواز واجب برای تغيير كاربری ملک صادر شده است، ملک موردنظر تخريب و ساختمان جديد دارای ويژگیهای از پيش تعيينشده، جايگزين ملک پیشین میشود. درصورتیکه براساس ضوابط تعيينشده پهنهای كه ملک در آن قرار دارد، امكان تغيير آن كاربری را داشته باشد، جواز لازم به جهت تغيير كاربری صادر ميشود. سپس از تایید کارشناسان، مجوز تجدید و تغيير كاربری صادر می شود و به صاحب و مالک اطلاع دیتا میشود. سپس از بررسی كامل نقشه و جانماييهای انجام شده در آن، نقشه به تأييد كارشناسان دفترها خدمات نوسازی میرسد. فرمان اوليه به جهت تهيه نقشه ملک جديد با كاربری تعيين شده، بوسیله دفتر ها تجدید ارائه ميشود. را معلوم ميكند. موقعيتي كه ملک در آن قرار دارد و بافت اطراف آن تأثير زيادی روي اين دستورنقشه دارد؛ برای مثال برخی از مورد ها مانند قرار داشتن در حريم بنايی باستانی، سبب ساز محدود شدن ارتفاع تولید و حتی نمای ساختمان ميشود. در اين فرمان نقشه حساس دقت به موقعيت ملک و فضای شهری اطراف آن، تعداد طبقات ساختمان جديد، تراز اشغال و كاربری آن تعيين ميشود. دقت داشته باشید که درصورتیکه مالک نسبت به فرمان نقشه صادر شده اعتراضی داشته باشد، بايد قبل از ورود به تراز آن‌گاه به آن رسيدگی كند. مورد ها ذكر شده در فرمان نقشه برای كاربری جديد در طراحی نقشه ملک تأثير زيادی دارد؛ به جهت نمونه ملكی كه كاربری آن به تجاری تغيير پيدا ميكند، طبق دستورنقشه خود بايد به احداث پاركينگ و فضای لازم برای ورود و خروج خودروی آتشنشاني و… دستورنقشه حدود كلی فضاهای مختلف از گزاره نورگير و پاركينگ و… سهیمه استانها تعیین و توافقنامههایی مهم بعضا از دستگاهها انعقاد شده میباشد و مقرر شده تا از توانمندیهای بقیه دستگاهها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن به کار گیری بشود که از پاراگراف همین دستگاهها که اهمیت آن توافقنامه امضا شد، بنیاد مستضعفان می باشد که توافق شد تا یکهزار هکتار از زمینهای خود را به اجرای طرح نهضت ملی مسکن تخصیص دهد.