حفاری ۱۵۰ هزار متری برای شناسایی ذخایر معدنی و جهش تولید

[ad_1]

به گزارش روز شنبه ایرنا، براساس جداول آماری نقشه راه معدن، امسال یکی از محورهای تعیین شده، دستیابی به ۱۵۰هزار متری حفاری برای شناسایی محدوده های امید بخش معدنی است که در مقایسه با سال  ۹۸ فزایش ۵۰ هزار متری دارد و نسبت به سال ۹۷ هم ۱۰۰ هزار متر بیشتر خواهد شد.

طبق پیش بینی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در افق ۱۴۰۰ میزان حفاری شناسایی محدوده های امید بخش معدنی به ۲۰۰ هزارمتر می رسد.

نقشه های زمین شناسی کاربردی 

براساس نقشه راه بخش معدن، تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی در مقیاس یک ۲۵ هزارم امسال ۴۵۰ کیلومتر خطی برنامه ریزی شده که در مقایسه با سال ۹۸ به میزان ۲۰۰ کیلومتر افزایش خواهد یافت.

تفاوت برنامه امسال نسبت به ۱۳۹۷ رقم ۳۰۰ کیلومتر خطی است، برای سال ۹۷ رقم ۱۰۰ کیلومتر پیش بینی شده بود.

انتظار می رود تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی در مقیاس یک ۲۵۰ هزارم در افق ۱۴۰۰ به ۴۵۵ کیلومتر خطی برسد.

تهیه نقشه های ژئوشیمیایی یک ۱۰۰ هزارم

سازمان یادشده برای سال ۹۹ یکی از محورهای کاری خود را تهیه نقشه های ژئوشیمیایی و هیدروژئوشیمیایی اکتشافی در مقیاس یک ۱۰۰ هزارم برنامه ریزی کرده تا ۲۵ برگه از این نوع را تهیه کند و نسبت به سال ۹۷ پنج برگ افزایش دارد و در مقایسه با پارسال بدون تغییر است، اما برای افق سال ۱۴۰۰ پیش بینی افزایش پنج برگی دارد.

برآورد شده برای تهیه اینگونه نقشه ها به ازای هرواحد ۳.۵ میلیارد تومان هزینه شود که تخصیص مناسب بودجه سالیانه نسبت به تحقق این برنامه کمک خواهد کرد.

تهیه نقشه های یک ۲۵ هزارم ژئوشیمیایی

برابر داده های آماری نقشه راه معدن امسال قرار است ۱۳۰ برگ نقشه های ژئوشیمیایی و هیدروژئوشیمیایی اکتشافی در مقیاس یک ۲۵ هزارم تهیه شود که برای این منظور نیز براساس برآورد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به ازای هر واحد ۳.۵ میلیارد تومان باید هزینه شود.

تهیه نقشه های مزبور در سال ۹۷ به میزان ۳۰ برگ بود و در سال ۹۸ دستور کار تهیه ۷۰ برگ ترسیم شد. انتظار می رود در افق ۱۴۰۰ تهیه اینگونه نقشه ها به رقم ۱۷۰ برگ برسد.

به گزارش ایرنا، امسال برنامه اکتشاف مواد معدنی در چارچوب هدف ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع در دولت دوازدهم دنبال می شود، دولت یازدهم با ترسیم ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع، تا نیمه سال گذشته رقم ۲۷۰ هزار کیلومترمربع را محقق ساخت.

میزان ذخایر شناسایی شده کشور حدود ۶۰ میلیارد تن است که از این رقم ۴۰ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است.

[ad_2]

Source link