خرید الکترود جوشکاری آما ، میکا ، فیلارک ، ایساب

این الکترود از دسته الکترودهای کم هیدروژن دارای پودر آهن است و برای جوشکاری فولادهایی که در دماهای بالا بکار برده می شود مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این تکنیک جوشکاری برای فلزات دارای نقاط ذوب و رسانایی های حرارتی متفاوت از هم نیز مناسب است و جوشکاری فلزات با طیف وسیعی از ضخامت را پوشش می دهد. همچنین استفاده از آن بسیار آسان بوده و با آن انواع فلزات در ضخامت های مختلف را می توان جوش داد. جوشکاری با شعله گاز و جوشکاری ترمیت از جمله روش های این دسته می باشند. این قطعه ها انواع مختلفی دارند که آنها را بر اساس ویژگی های آنها دسته بندی میکنند. بر طبق این استانداردهای ذکر شده حرف E در ابتدای شروع اعداد به معنی الکترود میباشد. لازم به ذکر است که بگوییم الکترود آلومینیوم به منظور انجام عملیات جوشکاری با کیفیت بالا و مطلوب در آلیاژهای آلومینیومی صنایع مختلف استفاده میشود. برای پاسخ به این سوالات و آگاهی از انواع جوش فلزات با ما همراه باشید. این یک روش ساده و سریع برای اتصال فلز مشابه و غیر مشابه است.

انواع الکترود ضد سایش
فلز مایع پس از انجماد، یک اتصال جوش جامد قوی را ایجاد می کند. کدام روش جوشکاری، جوش قوی تری را ارائه می دهد ؟ الکترود 7018میکا الکترود از نوع قلیایی با هیدروژن کنترل شده، دارای قوسی نرم و پایدار، پاشش کم و با قابلیت نفوذ متوسط ، با کیفیتی بالا و مقاوم به ترک و همچنین به عنوان لایه واسط در جوشکاری فولادهای پر کربن و فلزات با کربن گوگرد و فسفر بالا جهت تصفیه فلز جوش و مناسب برای جوشکاری فولادهای ساده کربنی ، استحکام بالا ، پرکربن و کم آلیاژ، فولادهای دیگ بخار ، مخازن تحت فشار و صنایع کشتی سازی و ماشین سازی می باشند. همچنین برای جوشکاری صفحات اصلی که دارای مقادیر زیاد کربن می باشند. یک نوع فولاد ساده با کربن متوسط(در حدود 0.45%)که به خاطر قیمت پایین بعضا برای ساخت محور پمپ مورد استفاده قرار می گیرد.به علت کم بودن مقدار کروم در مقابل زنگ زدگی و خوردگی مقاوم نیست. این الکترود برای جوش کاری در همه حالت ها با جریان های متناوب و یا مستقیم الکترود ایساب مثبت مناسب و قابل استفاده می باشد. فش ار تم اس اس لب، افزایش انجم اد میش ســتیک ســطوح دمــای بالا، تغییــر شــکل پال در اثــر تمــاس بــا اســلب داغ، ســایش غلط ک شدـید پوشـش توسـط اکســد و س رباره، سیکل ، ی و خوردگ ی حرارت ی و تن ش ه ای مکانیک بــه صــورت مجــزا و یــا در ترکیــب، کمــک ماشــین ه بدت ر ش دن شــرایط کاری غلط ک ب ایجــاد خوردگــی از یختــه گــری میکننــد.

الکترود ضد سایش ایساب در صنایــع بــه ویــژه صنعــت فولاد، بــه دلیــل بالا بــودن تنشهــا، بالا بــودن میــزان محصــوالت در هــر مرحلــه از تولیــد و مـداوم بـودن خطـوط، جوشـکاری سـطحی بهخصـوص روش زیـر پـودری بـه علـت قابلیـت رسـوبگذاری بـا ضخامـت و چسـبندگی بالا، پرکاربردتریـن فراینـد بـرای پوشـش دهـی، ترمیـم و بازسـازی قطعــات بــا ســطح مقطــع گــرد بــه شــمار مــی رو. هیــدروژن، آمونیــاک، متــان، هیــدروژن مخلــوط شــده بــا گازهــای دیگــر، و غیــره( بــا فلــز یــا ترکیبــات غیــر فلــزی از مــواد واکنــش داده در نهایت نف وذ و در آن ح ل م ی ش وند. الکترود آلومینیوم از یک مفتول آلومینیومی ساخته شده است که با پودرهای گوناگونی پوشش داده میشود. بنابراین زمانی که می خواهیم جوشکاری انجام دهیم برای افزایش کیفیت و مقاومت جوش باید با توجه به این دسته بندی ها بهترین نوع الکترود را انتخاب نماییم. همانطور که ملاحظه کردید الکترود جوش از نظر ویژگی های مختلف مثل جنس فلاکس پوشش دهی، نام گذاری، نوع مصرف و روش ساخت دسته بندی می شود که هرکدام از آن ها کاربردهای خاصی دارند. تقسیم بندی دیگر این قطعه ها ، بر اساس ضخامت پوشش فلاکس است.

مشخصات الکترود ضد سایش
از طرفی، برای جوشکاری مقاطع نازک، باید الکترود را به عنوان قطب مثبت و قطعه کار را به عنوان قطب منفی انتخاب کنیم تا حرارت کمتری به قطعه کار برسد و با وجود ضخامت کم، دچار تاب برداشتن نشود. به عنوان مثال جوشکاری آلومینیوم می تواند مشکل باشد زیرا فلزی نسبتا نرم است که نمی تواند با گرمای زیاد کنار بیاید. برخی از خواص آلومینیوم عبارتند از: پوشش آلومینیومی دادن، اندایزه کردن، پوشش سخت دادن و … انواع فرآیندهای جوشکاری مقاومتی عبارتند از جوشکاری نقطه ای، درز جوش، سر به سر، دکمه جوش و پروجکشن. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت میکند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمانبندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام میکند. که الکترود پودر آهنی با هیدروژن کم است و کاربرد خوبی برای جریانهای مستقیم در تمامی حالات جوشکاری از خود نشان می دهد و فولاد جوشکاری شده نسبت به ترک مقاومت بالایی نشان می دهد. قیمت انواع الکترود آما با توجه به جنس مفتول، نوع روکش و نوع کاربرد هر الکترود متفاوت می باشد.

برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از قیمت الکترود ضد سایش ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.