دریچه بازدید داکت اسپلیت

روزنه بازدید داکت اسپلیت پرّه zاز گزاره روزنه هایی است که شیارهای ورود هوا به باطن گوشه و کنار دریچه مشاهده بصورت گریل های پرّه ای مهم طرحِ خم به رخ z ساخته می گردد. روزنه داکت اسپلیت مشبک آلومینیوم وزنه ای، بهترین مورد به جهت مواردی است که دستگاه داکت اسپلیت نیاز به تامین هوای تازه جهت محفظه ی خود داشته باشد که بتوان درب را جابجا کرد و مجددا در محل خویش جای داد. روزنه بازدید داکت اسپلیت مشبک هم بصورتِ پیچ از رو و نیز بصورت پیچ پنهان قابل ابعاد دریچه مشاهده داکت اسپلیت نصب می باشد. در صورتی که قرار میباشد کارگزاری به شکل پیچ پنهان انجام شود پیچ ها باید در ساختار داخلی و دیواره ی سه پری قاب جاسازی شوند. شبکه کشی داکت اسپلیت در همین نحوه بصورت تک یا چندخروجی از دهانه دستگاه صورت می پدیرد و اصلی استعمال از همین شیوه یک یا چند محل گزینه نطر را می قدرت مورد هوارسانی قرار اعطا کرد و محدودیتی در تعداد خروجی بر پایه توان و تناسب دستگاه داکت اسپلیت وجود ندارد.وجود فویل آلومینیوم لمینیت شده در ساختار داخلیِ همین فرآورده باعث می گردد تعرق یا مواردمشابه از قبیل رطوبت و نم گرفتگی دامنگیرِ شبکه کشی داکت اسپلیت نشده و سالهای متمادی از این نحوه کانال کشی داکت اسپلیت بهره گرفت.مقاومت بالای لایه های شبکه فلکسیبل کومبی در برابر فعل و انفعالات شیمیایی باعث شده این فرآورده در سیستم های نتورک کشی داکت اسپلیت در گوشه و کنار های تحقیقاتی،آزمایشی و پژوهشی به هیچ عنوان دچار نقص‌ نگردد. یعنی، اگر هر اینچ مربع دریچه ایرفویلی دوطرفه برابر دارای 850 تومان باشد، ارزش دریچه رفت برابر کلیدی 136،000 تومان میشود. این قیمتها برای دریچههای آلومینیوم که حساس رنگ سفید کورهای ساخته می‌شود در تاریخ 1399/11/20 استعلام شدهاند. حساس توجه به مسطح بودن سطح های درب روزنه تماشا داکت اسپلیت، به جهت استحکام بخش اعظم و عدم تاخوردگی و یا این که دفرمه شدن قسمت های داخلی در محیط درب یک کناره ی 1/5 سانتی متری به داخل ساخت می شود. برای بعد ها میانگین به پایین از ورق یک میل برای ایجاد درب دریچه داکت اسپلیت استعمال می شود. برای شکیل شدنِ نمای روزنه تماشا داکت اسپلیت می توان این شیارهای پرّه zرا در دو سمتِ درب دریچه بازدید داکت اسپلیت تقسیم نمود. روزنه مشاهده داکت اسپلیت خطی کله قندی از دو نوع کادر به ترازو های ۳ و ۵ سانتی درست می گردد. اجزای دریچه مشاهده چوبی مطابق اساسی ترازو های آیتم نیاز خریدار توسط دستگاه CCN برش خورد و بعد مونتاژ می شود. درصورتیکه شما هر نوع سوالی در ارتباط مهم کجا و شیوه به کارگیری از دریچه کولر داکت اسپلیت دارید، می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.