دریچه فن کویل

پس از آنکه در دستگاه هواساز به جهت هوارسانی گوشه و کنار در سقف کاذب کارگزاشتن شد جهت قابلیت و امکان بازدید تعمیر و چکاپ همین دستگاه از روزنه ذیل فن کویل استعمال می گردد. در عاقبت جهت هوارسانی و همچنین دسترسی و بازدید همین دستگاه از روزنه رشته کویل به کارگیری میشود. این نیم سانت به عنوان بادخور توسط سازنده نظر میشود. از آنجا که این جور روزنه حرفه کویل از گونه شیاردارِ موازی می باشد،لذا ساخت شیارهای گریلی در طول های ۹ و ۱۸ سانت بر روی درب این دریچه رشته کویل در این تراز رخ پذیرد.طول هر کدام از همین شیارهای موازی به تبارک یا این که ریز بودنِ مقیاس درب روزنه فن کویل ارتباط دارد.بدیهی می باشد در رخ بزرگ بودنِ سایز درب، همین مقدار ۱۸ سانتیمتر و در شکل ریز بودن مقیاس دربِ دریچه فن کویل این میزان به ۹ سانتیمتر کاهش می یابد.این عمل یعنی ایجاد شیارهای ۹ یا ۱۸ سانتی را بر بر روی درب روزنه فن کویل،فرایند پانچ کاری نیز می نامند.به این استدلال نام دیگرِ این دسته دریچه حرفه کویل را روزنه رشته کویل پانچی هم می گویند. پس از اتصال درب به کادر جای قفل های زیمنس و خزینه های پیچ را نیز بر روی درب و فریم اصلی پرس تولید نموده و دریچه بازدید را فراهم عملیات رنگ می کنیم.جنس رنگی روی سطح ها دریچه زیر حرفه کویل زده می شود رنگ کوره ای الکتروستاتیک می باشد.این رنگ بصورت پودری روی سطوح داخلی و بیرونی دریچه پایین رشته کویل مشبک لولایی پاشیده می شود و پس از پُرشدنِ سطح های آنرا در کوره رنگ می گذاریم.با نقطه نهایی روند پخت رنگ در کوره دریچه تحت حرفه کویل آماده تحویل به خرید کننده یا این که ارسال به پروژه می گردد.از انجا که دریچه زیر رشته کویل مشبک لولایی اساسی پوشش رنگ شده می باشد لذا کاور کردنِ آن در یک بسته مشمایی از اصول اولیه می باشد تا در دوران انتقال به پروژه آسیبی به ساختار و رنگ دریچه زیر حرفه کویل وارد نگردد. سپس از ساخت در روزنه تحت حرفه کویل دو گل سقفی تمام سطوح این کالا به رنگ پودری الکترواستاتیک آغشته شده و داخل کوره قرار می گیرد. روزنه فن کویل را می اقتدار در ساختمانهای اداری تجاری و مسکونی گزینه استفاده قرار داد. آن‌گاه اضلاع قاب روزنه تحت فن کویل آهنی شیاردار وزنه ای را حساس احتساب طول و عرض قاب برش می زنیم. عرض قاب روزنه زیر رشته کویل ۳ تا ۵ سانتیمتر در لحاظ گرفته می شود. عرض کادر همین دریاچه ذیل فن کوئل نیز ۳ تا ۵ سانتی متر می باشد. هم اکنون در این سطح به ایجاد درب دریچه ذیل رشته کویل دو گل سقفی وزنه ای می پردازیم. پس از ترازو گیری بعد ها آغاز به تولید و برش اضلاع فریم دریچه پایین حرفه کویل می نماییم. قایل رنگ آمیزی می باشد.ورقِ قسمت داخلیِ درب دریچه فن کویل خطی عمدتاً اساسی ضخامتِ یک میلیمتر می باشد ولی درصورت بالا بودنِ سایز و بعد ها روزنه فن کویل همین ضخامت می تواند بخش اعظم شود.دریچه فن کویل خطی کله قندی از دو جور فریم به اندازه های ۳ و ۵ سانتی صحیح می شود. روزنه حرفه کویل آهنی بی آلایش لولایی به دو صورتِ پیچ از رو و پیچ نهفته به راحتی بر روی کلافِ فعالیت کارگزاری و تثبیت می گردد.برای دوری از خشدار شدنِ سطوحِ داخلی یا بیرونیِ کادر روزنه فن کویل آهنی معمولی لولایی می بایست قبل از فرایند رنگ کاری بایستی نسبت به تولید جای پیچ بر روی سطح ها فریم این دریچه فن کویل مبادرت نمود،.تعدادِ همین جای پیچ ها دقیقا به ابعاد روزنه رشته کویل متعلق است.هرچه بعد ها دریچه حرفه کویل بیشتر باشد تعداد و جای پیچ ها بخش اعظم می شود. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد دریچه فن کویل تهویه بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.