دمپر چیست – مکانیزم

۲ بادامک نارنجی: این بادامک میزان باز بودن دمپر هوا در وضعیت شعله کم یا مرحله اول را معلوم مینماید زاویه آن بایستی فی مابین ۵ تا ۶۰ سکو باشد. همانطور که مشاهده میکنید سیم کشی در هر کدام از همین دیاگرامها گوناگون می باشد و نحوه امر دادن هر یک حیاتی دقت به پایههای آنان متفاوت هست در اینجا برای نمونه میخواهیم LKs160-36 حساس دیاگرام s4 را تحلیل کنیم تا خلق و طرز عمل همین دمپر موتور بهتر معین گردد. این مارک موتور دمپرها را مهم مشخصات و ساختارهای متفاوتی پایین سری و جور مدلهای متفاوت ارائه می نماید حساس وجود این‌که عملکرد کلی کلیه آنها یکسان می باشد ولی نقشه سیمکشی و طریق تنظیم آن ها مختلف است. ضروری به ذکر می باشد بعضی از مدلهای موتور دمپر هانیول با چند نقشه دیاگرام است، به طور نمونه مدل LKs160 حیاتی ۱۶ مدل دیاگرام سیمکشی می باشد و شما میتوانید این ۱۶ دیاگرام را در ادامه ببینید. در مشعلهای تک سطح میزان شعله مدام اثبات است و به این ترتیب میزان سوخت و اکسیژن همیشه مقدار اثبات و مشخصی را دارد. اهمیت برداشتن در پوش همین تجهیز بادامکهای رنگی را به لطف تماشا خواهید کرد همین بادامکها کلیدی چهار رنگ می باشد که هر کدام قابل تهیه و تنظیم و یک تراز کاری مشعل را معین میکنند. ۴ بادامک قرمز: همین بادامک مقدار گشوده بودن دمپر هوا در حالت شعله مضاعف یا زمان تخلیه را تنظیم می نماید و زاویه درست آن ۴۰ تا ۹۰ رتبه است. منطقة آتش ديگر، كانال هوا تا محل خروج از ساختمان بايد داخل محفظة بسته قرارگيرد. دمپر آتش (fire dampers) در جایی قرار میگیرد که داکت از در بین دیوارهای جداکننده آتش (fire compartment walls) یا این که پردههای آتش (fire curtains) عبور مینماید و به عنوان گوشه ای از یک راهکار در اختیار گرفتن آتش در حیث گرفته میشود. همین گونه دمپرها به صورت وزنی یا این که ثقلی و دارای نیروی باد پشت آن باز می گردند و هنگامی جریان هوای پشت آن قطع شود مسیر دمپر قیمت دمپر کانال هوا بسته میشود. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم دمپر کانال هوا بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.