راز کامیابی – 7 مراحل مربوطه را به راز کامیابی

[ad_1]

آیا شما به دنبال یک راز ساده از رفاه است که حل همه مشکلات خود را و اجازه می دهد تا شما را به قبول ثروت و ثروت را به زندگی خود را ؟ راز کامیابی در پویا درک قانون جاذبه و قوانین جهان است.

راز کامیابی مربوطه گام #1:

هر چه به شما می گویند می آید و به شما ده برابر شده است. آنچه شما نفس را از دهان خود بیرون قطعا دوباره به شما امد و شد زیاد. کلمات خوب صحبت می کنند که راستگو, بالا بردن و تشویق دیگران برای بدون آن جهان می شود مرطوب و سرد و نامطلوب است.

راز کامیابی است به صحبت می کنند خوب همه روز از زندگی خود را.

راز کامیابی مربوطه گام #2:

هر آنچه که شما را به دور به شما بازگردانده خواهد شد بسیاری از بار. سخاوتمندانه با آنچه شما و از یک منبع فراوانی درک ارزش دادن از خود را آزادانه به دلیل آنچه که شما را به دور به شما بازگردانده خواهد شد.

راز کامیابی را سخاوتمندانه به دیگران است.

راز کامیابی مربوطه گام #3:

سپاسگزار برای همه است که شما باید. هر زمان که شما دریافت خواهید کرد چیزی سپاسگزار قدردانی از افرادی که از خود را برای خود بهره مند شوند. روح سپاسگزاری ضروری است به پذیرش خود و رفاه و فراوانی است.

راز کامیابی است برای قدردانی از همه که شما دریافت خواهید کرد.

راز کامیابی مربوطه گام #4:

یادگیری ارزش بخشش در زندگی خود را. این که آیا شما نیاز به بخشش دیگران و یا خود را, شما نیاز به درک ارزش و آمرزنده است. هدف از بخشش به ندرت لمس دیگران بسیار به عنوان شما آن را آزاد به عشق و دوست داشتن.

راز کامیابی است به بخشش خود و دیگران.

راز کامیابی مربوطه گام #5:

حذف منفی را از زندگی خود را. هنگامی که شما حذف شکایات و منفی را از زندگی خود را, شما برای باز کردن جهان از عشق و تعادل مثبت را به زندگی خود را. شما نمی توانید قبول هدیه ای از عشق اگر خود را pantries پر از نفرت. ساده حذف منفی را از زندگی خود را به اتاق را برای مثبت.

راز کامیابی این است که برای ایجاد فضا برای عشق در زندگی شما.

راز کامیابی مربوطه گام #6:

شور و شوق نژاد انرژی و شور و شوق. هنگامی که شما در رفتار به شیوه ای است که تساوی مردم مشتاق به زندگی خود را بیشتر شور و شوق و انرژی به شما می آید. به اشتراک گذاری خود را مشتاق انرژی با جهان و آن خواهد آمد سیل بازگشت به شما.

راز کامیابی است به سرچشمه انرژی و شور و شوق برای زندگی است.

راز کامیابی مربوطه گام # 7:

آن را بنویسید و تکرار آن غالبا. اهداف و خواسته ها باید نوشته شود اما بنابراین باید دستاوردهای خود را. قبول اعتبار برای آنچه شما انجام داده ایم و به دست آورد. شما به دست آورده ایم به افتخار که شما و آنچه شما انجام دهد.

راز کامیابی است آن را بنویسید.

این مهم است که شما را در درک که خدا است بزرگتر از جهان او آن را ایجاد. او دارای همه چیز را در کف دست خود را.

آیا شما آماده برای قبول فراوانی به زندگی خود را ؟

[ad_2]