رشد ۲۹ درصدی استفاده از سفته و برات در پایتخت

[ad_1]

براساس آمار بانک مرکزی، در بهمن ماه ۹۸ بالغ بر ۶۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۳ درصد و ۲۹.۵ درصد افزایش یافت.

در یازده ماه اول سال ۹۸ بالغ بر ۶۰۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سـفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۶.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبـق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در بهمن ماه ۹۸ معادل ۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۴۵۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواسـت شد.

معادل ۷۲۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۸۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در ۱۱ ماه اول سال ۹۸ در شهر تهران واخواست شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر مبلغ ۲۷.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۹۰.۳ و ۲۴۸.۹ رسید که در مقایسه با ماه قبل شاخص تعداد ۱۳.۱ درصد کاهش و شاخص مبلـغ ۱۴۰.۳ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل هـر دو شـاخص مذکور به ترتیب ۳۱.۶ درصد و ۴۸۴.۳  درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلـغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در بهمن ماه ۹۸ به عدد ۲۷۵.۶ رسید. عدد شاخص مذکور در بهمن ماه ۹۷ معادل ۶۲.۱ بوده است.

 در ۱۱ ماه اول سال ۹۸ معادل ۷۲۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل یک هزار و ۸۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد.

در این دوره، متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۸۱.۲ و ۸۹.۳ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۸ درصد و ۲۷.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

[ad_2]

Source link