ساده مدیریت بحران برنامه ریزی برای منابع انسانی پزشکان

[ad_1]

اغلب اوقات منابع انسانی بخش به نام بر بهار به عمل هنگامی که یک سازمان را از چرخه زندگی مختل شده است. در حالی که بسیاری از منابع انسانی پزشکان رسیدگی روزانه بسیاری در حال تجربه نکرده است و در واقع با نقشه برداری از یک برنامه مدیریت بحران. مدیریت بحران است و نه ساده به حداقل می گویند-توجه داشته باشید که در مجاورت و طنز از این مقاله را به عنوان واقعی وظیفه دلهره آور از دست زدن به یک شرکت بحران-آن است که ساده نیست. این مقاله در نظر گرفته شده است برای کسانی که منابع انسانی پزشکان که وظیفه هستند با کنار هم قرار دادن یک برنامه مدیریت بحران برای اولین بار و یا نسبتا بی تجربه در نمودار آنها است. شروع با یک طرح ساده برای به دست آوردن چرخ نورد در چه کمک خواهد کرد که هر انسانی شاغل د-تشدید قریب به اتفاق, احساس, از اینکه آیا یا نه آنها در حال رفتن در مورد طراحی یک طرح راه حق.

به عنوان منابع انسانی, پزشک, آن مهم است به عنوان یک شریک استراتژیک در سازمان با تمرکز دقیق بر این شرکت ماموریت و بیانیه ارزشها همیشه در ریشه ساعت کار است. یک شرکت کسب و کار چرخه زندگی اختلال را شامل پرسنل شرکت اما دامنه اثرات گسترده است که تقریبا همیشه در دسترس است. یک برنامه مدیریت بحران است عمدا دوره برنامه ریزی شده عمل خواهد کرد که لزوما باید گرفته شود باید پیش بینی نشده و بسیار مشکل ساز ماده بوجود می آیند. به طور معمول سه چیز مهم رخ می دهد: 1) وجود یک اختلال در کسب و کار است که در یک شرکت به طور جدی موقعیت مخاطره آمیز; 2) زمان است که از ذات در دست زدن به این موضوع و; 3) برنامه عمل باید برقرار شود به فروکش کردن و یا به حداقل رساندن آسیب به شرکت و نام تجاری آن است. همیشه پس از آن وجود دارد که تجزیه و تحلیل و گزارشگیری از چگونگی این وقایع آشکار و اقدامات صورت گرفته برای ارزیابی موفقیت برنامه مدیریت بحران.

به عنوان در هر مدیریت ریسک وضعیت آمادگی کلیدی است. یک برنامه مدیریت بحران است که یک برنامه مدیریت ریسک. در اینجا یک قالب اولیه که به منظور تسهیل در گرفتن آغاز شده است. تنگ کردن جزئیات را برخی از زمان, اما قالب کمک خواهد کرد که وضع اسکلتی طرح است.

پیش بینی ملاحظات: فکر می کنم در مورد هر گونه شرایط است که باید از این پتانسیل به وجود می آیند و ایجاد تحول به شرکت فرهنگ و تجاری است. این نیاز به یک بیت از یک dooms-روز دید که در حالی که صدایی askew است که در واقع یک قدردانی مهارت در مدیریت ریسک و lawyering. برنامه ریزی برای مقابله با بدترین-نتیجه حالات حیاتی برای مدیریت آنها است. به عنوان منابع انسانی پزشک مسئول برای مثال چه خواهد بود مراحل را اگر شرکت رئیس جمهور به طور ناگهانی دچار حمله قلبی و هیچ طرح جانشینی در محل ؟ چه می شود اگر یک اتحادیه سازماندهی مبارزات انتخاباتی آغاز شده در شرکت پارکینگ ؟ چه می تواند انجام شود اگر در سطح ارشد مدیر تا به حال از نظر جنسی مورد آزار و اذیت یک تابع و قربانی رفت ،

تیم مدیریت بحران: جمع آوری یک تیم از ضروری پرسنل و کارشناسان هر دو در داخل و خارج از شرکت است که توانایی به کار را از طریق انتخاب موضوع(ع) از برنامه مدیریت بحران (NTA, 2003). آرایش تیم متفاوت خواهد بود بسته به بحران است. تیم توسعه این طرح به دنبال داشته باشد و اعضای مسئول اجرای این طرح است. تنها افراد با تابع بسیار مهم در رابطه با این رویداد باید در این تیم است.

شرکت مواضع: نگه داشتن یک لیزر-تمرکز شدید در این شرکت ماموریت و بیانیه ارزشها و تمام زمینه سیاست ها و روش های. در نظر گرفتن هر گونه قوانین است که می تواند دخیل. چه بی دریغ شرکت موضع در ماده است ؟

آن نقشه: ناخن مراحل اقدام از آغاز تا پایان. در اینجا جزئیات شمارش برای همه چیز. یک تداوم کسب و کار استراتژی باید روشن و به خوبی بیان (Smith, 2003). ایجاد یک چک لیست. اطمینان حاصل شود هیچ شکاف وجود دارد و یا با هم تداخل دارند مراحل و یا وظایف. تمرین سناریو اغلب و به طور مداوم به روز رسانی این برنامه با توجه به هر نوع مهم تغییر و یا اصلاح.

اعدام: در صورتی که بحران رخ می دهد اجرای طرح و نظارت بر هر مرحله از نقشه آن را به عنوان گستراند. بماند مگر اینکه برخی از عمده انحراف نیاز به یک تغییر از عمل است. در غیر این صورت به طرح چوب.

رویداد پس از تجزیه و تحلیل: زمانی که بحران شده است کاهش خواهد یافت منحرف را خنثی و یا به حداقل برسد بررسی آنچه اتفاق افتاده است. انتخاب به عنوان لازم و مورد نیاز به ویژه برای همه ذینفعان. تهیه گزارش های مناسب برای بررسی و پیگیری از جمله بررسی شرایط و افراد درگیر-همه نسبت به یک چشم بستن بر روی این موضوع(s). ارزیابی و اندازه گیری نتیجه. استفاده از گروه های تمرکز برای ریختن به نور در جایی که همه چیز می تواند بهتر رفته است و یا که در آن احتمالا وجود دارد دادخواهی قرار گرفتن در معرض.

برخورد با رسانه ای و عمومی: اعتماد به نفس در شرکت مواضع و اقدامات به عنوان شفاف که ممکن است. اجتناب از رسانه ها با تاخیر پاسخ های پیچیده خطوط داستان و یا “بدون نظر” تنها دعوت حدس و گمان و در عمق موشکافی (NTA, 2003). اظهارات سیاست باید در پیش آماده شده به عنوان بخشی از برنامه مدیریت بحران حتی اگر آنها ممکن است در معرض تغییر است که همه چیز شکل میگیرد. حفظ “یک فرد یک پیام” حکومت به طوری که یک فرد معتبر صحبت می کند از طرف شرکت (NTA, 2003).

بحران آمادگی هوشمند است. این ایده باید برای نجات شهرت این شرکت در حالی که به حداقل رساندن کسب و کار تداوم اختلال (Smith, 2003). یک فعال شریک استراتژیک باعث می شود نقش منابع انسانی پزشک و حتی بیشتر با ارزش و مهم در طول یک شرکت بحران است. ساده مدیریت بحران برنامه یک ابزار برای کمک به سازماندهی منابع انسانی پزشک تفکر انتقادی فرآیند قرار دادن یک همراه.

منابع

NTA. (2003 ژانویه). یک راهنمای توسعه برنامه های مدیریت بحران. NTA بازار شورای توسعه.

Smith, D. (2003 ژانویه). تداوم کسب و کار و مدیریت بحران. فصلنامه مديريت.

[ad_2]