علم از گرفتن غنی 1

[ad_1]

من با خواندن این کتاب کوچک که الهام گرفته از موفق کتاب و فیلم “راز” به نام “علم از گرفتن غنی” توسط والاس D. Wattles. آن را به من یادآوری از اصول جهانی یاد گرفتم دهه پیش. این کتاب را دریافت نمی کند به جزئیات و چرا از اصول کار است. به جای آن یک برنامه دستی. چقدر سرد است ؟

“راز” و تفسیر آن به “قانون جاذبه” درو بسیاری از چالش ها. یک استدلال این است که به سادگی با استفاده از قانون جاذبه برای تبدیل شدن به مادی ثروتمند. اگر چه تعداد کمی از ما اقدامات لازم را برای حرکت فراتر از خواب به شرکت ایجاد درک خود ما از واقعیت را من جز به انتقاد از قانون سادگی.

من نمی نیاز به درک چگونه برق کار می کند برای روشن کردن خانه من در شب. اگر خانه من است و سیمی به درستی لوازم الکتریکی متصل هستند به درستی و من به دنبال دستورالعمل من می توانید با استفاده از برق برای هر چیزی من می خواهم هر زمان. سادگی کار می کند.

نویسنده کتاب آغاز می شود با یک بحث بشریت حق غنی باشد. ثروت مادی می تواند یک معنی از زندگی یک فولر موفق تر و در نتیجه زندگی پربارتر. برای به دست آوردن یک زندگی انجام آنچه که دوست دارد همه رویا. بسیاری از ما یاد بگیرند که “آن را که راه کار نمی کند”. کسانی که بر این باورند “ثروتمندان ثروتمندتر می شوند که فقرا فقیرتر” کمک به صحت آن اعتقاد را در زندگی خود و زندگی کسانی که آنها را تحت تاثیر قرار. اما آن را ندارد به این باشد که راه.

ثروت مادی می تواند کمک به بهبود جهان است. آن است که ما حق و تعهد به ثروتمند. نویسنده توضیح می دهد که وجود دارد این است که علم ثروتمند شدن; یک روش است که اگر به دنبال به درستی کار می کند در هر زمان. او خواستار آن انجام کارهایی که یک “راه خاص”. اعتبار, استعداد, پول, تماس های شخصی و مهارت لازم نیست برای به دست آوردن ثروت مادی. به اطراف نگاه کنید. همه بیشتر شنیده می شود افرادی که موفق شوند در برابر همه شانس و پیش بینی. آنها همه چیز یک راه خاص است.

“علم از گرفتن غنی” اصرار دارد که فرصت است نه در انحصار نخبگان ، فرصت های فراوانی را در هر مرحله از زندگی. تفاوت بین یک فرد ثروتمند و فقیر کسی است که راه آنها عمل می کنند و فکر می کنم. ثروتمند پدر و مادر فرزندان خود آموزش برخی از راه های انجام کارهایی که ساخته و آنها را نگه می دارد ثروتمند است.

نویسنده ادعا می کند که وجود دارد این است که یک منبع بی نهایت از ثروت است. او می گوید جهان است که به معنای واقعی کلمه ساخته شده از “چیزهای بی شکل” او خواستار “ماده اصلی” عمل می کند که بر هر فکر را تحت تاثیر قرار بر آن به آشکار در جهان مادی است. آن است که طبیعت جهان برای حرکت به سوی زندگی بیشتر است.

نویسنده مردم را تشویق به کنار منطقی ذهن منطقی و اجازه می دهد خود را به این باور با یقین مطلق آنها سزاوار به ثروتمند باید توانایی برای به دست آوردن ثروت و توانایی کنترل افکار خود را. هر کس فکر کردن و عمل در یک راه خاص را غنی خواهد بود.

[ad_2]