قانون جاذبه و روانی-سایبرنتیک

[ad_1]

وجود دارد بسیاری از کتاب های اخیر است که انجام یک کار بزرگ در توضیح قانون جاذبه است. اکثر مردم درک نمی کنند قانون جذب همیشه کار می کند. میلیون ها نفر از کتاب های فروخته شده اند توضیح این موضوع اما تعداد کمی از مردم در حال ساخت قانون جاذبه کار را به نفع خود.

اگر آن را واقعا به عنوان ساده به عنوان برخی از شما منجر به این باور هر کس می تواند زندگی خود را کامل زندگی می کند. دانش آموزان از قانون جاذبه هنوز هم در تلاش برای کارشناسی ارشد قانون معمولا آن را درک فکری. آنها فقط نیاز به آن را اثبات کند به خود را دارند. گرفتن ديدگاه چندین نویسنده در مورد این موضوع اغلب می تواند ارائه است که اثبات مورد نیاز است.

دانش آموزان از قانون جاذبه می تواند خود فراگیر با نوشته در مورد قانون جاذبه است که قدمت بیش از 100 سال است. اکثر سایت واضح کلاسیک مانند “علم از گرفتن غنی” توسط والاس D Wattles. این کتاب بر اساس آمار فیلم “راز” و بیشتر از باب نظارت کردن حرفه ای شده است و بر اساس تعالیم در آن کتاب است.

یکی دیگر از قانون جاذبه کلاسیک “فکر ارتعاش و یا قانون جاذبه در فکر جهان” توسط ویلیام W اتکینسون. این کتاب نه به عنوان به خوبی شناخته شده به عنوان Wattles کتاب اما برای برخی از مشکل با قانون جاذبه, معرفی کلمه “لرزش” ممکن است دستیار درک خود را. کلمه “لرزش” استفاده شد و چندین بار در فیلم “راز” قبل از آن ویرایش شده است. بازرسان احساس به نظر می رسید به کراوات قانون جاذبه نهفته.

در سال 1960 کتاب سایکو سایبرنتیک توسط جراح پلاستیک Maxwell Maltz است که اغلب نادیده گرفته شده توسط قانون جاذبه جمعیت. کتاب معاملات با اهمیت خود تصویر. دکتر Maltz متوجه شدم که به عنوان یک جراح پلاستیک او می تواند حذف اسکار یا دیگر خبر داد اما برخی از مردم هنوز هم احساس همان. نویسنده آمد به درک که بسیاری از مردم تا به حال درونی زخم بر روی تصویر خود را نسبت به بیرونی زخم او می تواند حذف.

Maltz متوجه شدم که مردم نیاز به تغییر راه آنها را دیدم خود را در جهت آنها را به واقعا احساس می کنید متفاوت است. همه آنها واقعا تا به حال به انجام تغییر تفکر خود را به تغییر زندگی خود را.

تغییر افکار خود را به تغییر زندگی خود را. آیا این صدا آشنا به قانون جاذبه آموزان ؟ روانی-سایبرنتیک پر از نمونه های زندگی واقعی. برخی از نویسنده نمونه تیتان از صنعت آمریکا است که در سمت چپ ماندگار میراث امروز خواننده را می دانم.

خیلی از قانون جاذبه برای شما کار می کنند به جای در برابر شما معاملات با اثبات آن را به خودتان. به همین دلیل تعداد کمی از مردم قادر به اجرای قانون جاذبه در راه مثبت پس از خواندن یک کتاب. اغلب گفته است که این جاده به تسلط بر قانون جاذبه واقعی است سفر. روانی-سایبرنتیک باید بخشی از این سفر.

[ad_2]