قانون جاذبه و فراوانی مم

[ad_1]

کلمه “الگوی رفتاری” ابداع شد توسط دانشمند ریچارد داوکینز به معنی یک واحد از اطلاعات فرهنگی تقریبا معادل بیولوژیکی ژن است. این کلمه از آنجا که در زندگی خود را –شاید ما می گویند الگوهای رفتاری از “مم?”– و من شک اگر داوکینز خواهد تحریم بسیاری از راه های آن این است که در حال حاضر استفاده می شود. اما چنین زندگی از کلمات و فرهنگی پدیده.

آنچه می تواند به عنوان الگوی رفتاری فراوانی دیده می شود با محبوبیت کتاب ها و فیلم هایی مانند راز چه Bleep ما می دانیم و ابراهیم کتاب استر و جری هیکس مانند بپرسید و آن داده شده است. البته وجود دارد بسیاری دیگر که قبل از این. این جنبش را می توان حداقل تا آنجا که در اوایل 20 و حتی قرن 19 با نویسندگان مانند ارنست هولمز نویسنده علم ذهن و ادیان مانند وحدت و علم مسیحی.

اما تا زمانی که نسبتا به تازگی این ایده بودند تفکیک شده به برخی از فرقه های مذهبی و همچنین به عنوان عصر جدید و انسان بالقوه جنبش. است که معناداری وجود دارد اما هنوز اقلیت کوچکی از مردم زیر یک سیستم باور بود که عمدتا ناشناخته به اکثریت است. این است که چرا من فکر می کنم ما می توانیم صحبت از یک “الگوی رفتاری فراوانی” که شروع به گسترش در چند سال پیش و تنها شده است چیدن شتاب.

قابل پیش بینی شده است وجود دارد در واکنش به این حرکت و از جبهه های مختلف. علمی فکر مردم ادعا می کنند وجود دارد برای اثبات قانون جاذبه تفکر مثبت و یا فراوانی آگاهی است. دیگران بر این باورند که این ایده ها “عصر جدید” و در تضاد ارتدوکس آموزه های دینی (هر چند نمونه های بسیاری از این کتاب مقدس و دیگر کتاب های معنوی را می توان به حمایت از این ایده به خوبی). در نهایت برخی از اجتماعی-مردم فکر پیدا کردن این ایده است که ما ایجاد واقعیت خود در واقع توهین آمیز و دیدن آن را به عنوان به طور ضمنی سرزنش فقیر یا سیاسی مظلوم برای شرایط خود را.

من اصلا فضا در این مقاله برای پرداختن به چنین مسائل پیچیده در جزئیات. خلاصه من مطرح این ایده که قانون جاذبه چیزی است که شما می توانید اثبات توسط معیارهای اصلی علم است. آن چیزی است که باید شخصا تجربه کرده است. حتی اگر شما شروع به تمرین چنین تفکر و برنده قرعه کشی هفته بعد یک “منطقی” فرد می گویند آن را فقط یک تصادف و شما نمی تواند اثبات آنها اشتباه است. آیا این واقعا مهم است ؟

همانطور که برای “سرزنش” قربانیان خود را برای شرایط این نقطه نیست. من فکر می کنم که افرادی که جرم را به این فلسفه هستند در سطح برخی از خرید به مفهوم کمیابی که به نحوی با تبدیل شدن به بیشتر های فراوان ما در حال ترک کمتر خوش شانس بیشتر ، من معتقدم معکوس است و نزدیک به حقیقت است. فراوان ما بیشتر ما می تواند کمک به دیگران و بیشتر ما یک مثال زنده از این اصل است.

من فکر می کنم که کسانی که از ما در “فراوانی جامعه” به عنوان رسمی یک جامعه آن را به عنوان ممکن است باید تمرکز برخی از توجه ما بر روی “تاسف” هر چه باورهای ما ممکن است در مورد علت وضعیت خود را. تمرکز ما نباید ترحم اما برای استفاده از اصول ما اعتقاد داریم برای کمک به شکل یک پل از هر مشکل هستند (به عنوان مثال فقر, بیماری, اعتیاد, بی خانمانی) به یک شانس تر دولت است. من فکر می کنم این کار لازم است نه تنها از نظر انجام “عمل صالح” اما در انجام گسترده تر هدف گسترش فراوانی الگوی رفتاری در سطح جهان است.

فراوانی الگوی رفتاری ایده آل باید یک نوع خیرخواه ویروس که باعث عفونت در هر گوشه ای از جهان و در هر جنبه ای از زندگی ما است. این مقاله مسلما نه ارائه بسیار در راه حل های خاص برای هر چیزی آن است که اساسا یک دعوت نامه برای ما به حفر کردن عمیق تر به این مفهوم است که ما می تواند کمک به سرعت بخشیدن به گسترش این ویروس/جنبش/مم. وجود دارد که لازم است برای راه حل که انتزاعی و نظری-فلسفه متافیزیک و روانشناسی و غیره. ما همچنین نیاز به راه حل های عملی عرصه اقتصاد, سیاست, محیط زیست و غیره.

همه این زمینه ها تبدیل می شود اگر نگاه را از طریق لنز فراوانی آگاهی است.

[ad_2]