قایق پرنده؛ سلاح ناشناخته ایران – دانشگاه علوم پزشکی گلستان – حراست

در صورتی که به هر علتی قایق بادی ترک شد به وسیله کیت تعمیرات همراه قایق می توانید براحتی قایق بادی را تعمیر کنید. همین قایق در طول عمر خود خدمهی تمام وقت داشته و بهطور منظم آیتم تعمیر و بازسازی قرار گرفته و این سبب ساز می‌شود كه بابت سفرهای دوردست اطمینان خاطر داشته باشید. باور دارااست این مسأله نیز منجر محدودیت نیروهای ضابط میشود. آن ها فکر میکنند در هر شرایطی بایستی مجوز شکار از محیط زیست بگیرند.» او جمعیت حیات وحش کشور‌ایران را در خطر انقراض تعریف می‌نماید و میگوید: «وقتی براساس استانداردها و کارشناسیها محفظه زیست به این سرانجام میرسد که نباید جواز شکار پرنده بدهد، همگی دستگاهها باید هماهنگ باشند، بدین ترتیب در این سالها دست‌کم کاری که میشود انجام اعطا کرد ندادن سهمیه سالانه فشنگ به کسانی هست که اسلحه شکاری مجوزدار دارند.» او آشوراده و میانکاله را عرصه نبرد می داند که نظیر همیشه محیطبانها می بایست اساسی دست خالی مقابل شکارچیانی بایستند که تجهیزات زیادی دارند. کارشناسان و فعالان محیط زیست مازندران در گفتوگو اساسی «ایران» این «خودنمایی» را اعتراض به صادر نشدن پروانه شکار از سوی محفظه زیست قایق بادی های جیمینی میدانند. نه قایق قابل قبولی دارند خیر لباس ضدگلولهای که بتواند جان آن‌ها را نجات بدهد.» او به شهادت یک پلیس بوسیله اشرار در روز واضح اشاره می نماید و میگوید: «چند محیطبان اهمیت دستهای خالی، به چه صورت میتوانند جلو 200 شکارچی مسلح بایستند؟ پلی استر چنان چه در معرض آب و اشعۀ فرابنفش ، به ویژه آب دریا قرار گیرد آسیب می بیند . همین قایق ها سهل وآسان تر بر روی آب حرکت می کنند و همچنین قادرند در موقعیت نامناسب جوی نیز پایداری خویش را نگهداری نمایند. یکبار سفری در جنوب ترکیه پیش آمد، قرار بود از مسیر خیلی جالبی به کنیا برویم. در یک سو شکارچیانی قرار دارند که تفنگهای شکاری مجوزدارشان پر از فشنگ هست و در یک سو محیطبانهایی که حتی یک قایق ندارند تا جلوی آنان بایستند. آن ها پیش از حضور در آشوراده کلیدی فراخوانهای مجازی پیمان و قرار گذاشتند تا خودشان را به صورت محیط زیست بکشانند. ضمن این که 566 کیلوگرم ظرفیت سفارش شده از سوی سوله سازنده هست و در عمل اکثر از این وزن را تحمل خواهد کرد.