مشاوره اسرار موفقیت

[ad_1]

مشاوره موفقیت اسرار ؟ … کلید سوالات را بپرسید.

مشاوره ثابت کرده خود را به یک ابزار موثر برای جذب و حفظ افراد خوب. یک سوال بر لب بسیاری از متخصصان منابع انسانی امروز است: آیا به حصول اطمینان از یک برنامه مشاوره? پاسخ فراوانند گاهی اوقات آن را در مورد حصول اطمینان از شرکت های بزرگ مناسب گرفتن ارشد مدیریت خرید در انتخاب مناسب مطابق و مناسب آموزش برای همه درگیر.

پس چگونه می توانم به شما اطمینان حاصل شود برنامه مشاوره موفقیت است ؟ به دنبال در برنامه مشاوره استاندارد و معیار است یک جای خوب برای شروع است. بر اساس Oystercorp تجربه ارائه مشاوره برنامه جهانی ما را توسعه داده اند زیر ابزار تشخیصی برای اطمینان از سازمان ها با توجه به مشاوره ای خود را بپرسید ،

این سوال کلیدی به شما کمک خواهد کرد روشن شدن اهداف و برنامه های خود را به شما فکر کردن در مورد موثر مناطق از برنامه مشاوره پیاده سازی. ما توصیه می کنیم که برنامه های مدیران (همراه با ذینفعان بالقوه) رفتن را از طریق و به طور کامل پاسخ سوالات زیر. پرسیدن این سوالات کمک خواهد کرد که شما خود را در برنامه مشاوره به یک شروع خوب است.

برنامه مشاوره در اجرای مراحل

این سوالات را در مجموعه ای تحت زیر ده حوزه مشاوره اجرای برنامه.

1. طراحی و توسعه

2. سازمانی تراز

3. شرکت کنندگان و ذینفعان

4. ساختار برنامه

5. برنامه ارتقاء

6. انتخاب و تطبیق

7. Resourcing

8. شرکت کنندگان آموزش

9. نظارت و ارزیابی

10. رول

1. طراحی و توسعه

آیا هدف از این برنامه ؟

این مهم ترین سوال از مرحله طراحی.

شما همچنین باید در نظر بگیرید

چه چیزی می خواهید به انجام?

چگونه شما قصد دارید برای به انجام رساندن این چیزها ؟

که هدف جمعیت (بر اساس سن و جنسیت و جغرافیا درآمد ،

چه موفقیت نگاه مانند? – به mentees مربیان این سازمان ؟

ایجاد یک بیانیه ساده است که به توصیف اهداف برنامه.

برای مثال “مشاوره هدف این است که برای داماد 12 مدیران جدید به عنوان بخشی از استراتژی جانشینی”.

پاسخ به این سوالات در مورد خود گفته:

آیا این واقع بینانه است ؟

آن را روشن و مختصر?

آن را منعکس کننده ارزش ها و باورهای سازمان خود را?

آن را منعکس کننده نیازهای شرکت کنندگان ؟

2. سازمانی تراز

چه سازمانی ارزش ها استراتژی های این برنامه پشتیبانی می کند ؟

دیگر چه HR/طرح های سازمانی است که برنامه تراز وسط قرار دارد ،

3. Resourcing

که در آن خواهد شد برنامه بودجه نشستن ؟

خواهد شد که مدیریت این ؟

4. شرکت کنندگان و ذینفعان

که خود را بیشتر ارشد حامی?

که خود را mentees? مربیان?

شما شامل خط مدیران درگیر می شود? اگر چنین است چگونه است ؟

که افرادی که رانندگی خواهد شد/ترویج این برنامه ؟ حمایت خود را از تیم (کمیته راهبری برنامه manager(ع) قهرمانان)

5. ساختار برنامه

چه نوع از مشاوره ارائه خواهد شد?

(من.e سنتی نظیر گروه معکوس).

چه مدل را استفاده می کنید (یکی از:به:یک و یک به چند گروه)?

چه خواهد شد ساختار جلسات بود ؟ (چگونه اغلب چه مدت زمانی که در آن).

آنچه (در صورت وجود) فن آوری استفاده می شود برای حمایت از مربیگری? (ایمیل و تلفن Ementoring, telementoring و غیره.)

چگونه انتظار دارید مربی گری مسابقات را ادامه بدهید ؟

6. برنامه ارتقاء

چگونه شما ترویج برنامه ؟

شما می توانید راه اندازی ؟ اگر چه این نگاه مانند?

چه منابع شما استفاده برای ترویج برنامه ؟

(یعنی سایت اینترانت, Ezine, شرکت, عضویت در خبرنامه تبلیغاتی دیگر مرجع تخصصی مانند جلسات و سخنرانی)

چگونه ما ترویج برنامه نتایج ؟

7. انتخاب و تطبیق

چگونه شرکت کنندگان خواهد بود استخدام و انتخاب شده ؟

خواهد شد که مدیریت این روند ؟

چه به رسمیت شناختن وجود دارد خواهد بود برای برنامه مشارکت?

چگونه مربیان و mentees همسان?

چه ابزار ارزیابی معیارهای ما با استفاده از برای کمک به روند ؟

8. شرکت کنندگان آموزش

که ارائه خواهد شد جهت گیری و آموزش ؟

چه شده است بهترین زمان برای این کار ؟

چه زمان تعهد است مناسب برای کارگاههای?

چه فعالیت های دیگر خواهد بود بخشی از این برنامه ؟ (اجتماعی و غیره.)

دیگر چه درسی استفاده خواهد شد برای حمایت از آموزش ؟ (on-line منابع پروژه های ویژه و غیره.).

چگونه مشارکت پشتیبانی می شود و شده است ؟

چگونه خواهد شد و شرکت کنندگان پشتیبانی می شود به نگه دارید تا حرکت?

چگونه ما علامت اتمام تسهیل فاز از برنامه ؟

9. نظارت و ارزیابی برنامه

چگونه ما اندازه گیری موفقیت است ؟

چه برنامه اهداف ما خواهد بود ارزیابی برنامه برابر است ؟

چه نتایج آیا ما می خواهیم برای mentees و مربیان و سازمان?

چگونه ما نظارت بر پیشرفت از شرکت کنندگان در طول برنامه ؟

ما چگونه ارزیابی برنامه در تکمیل می کند ؟

چگونه خواهد شد و ارزیابی ما این است ؟ (به عنوان مثال شرکت کنندگان خود ارزیابی و غیره)

چگونه شما را ارزیابی? (چگونه فرکانس و غیره.)

چگونه برنامه اطلاعات نگهداری می شود و مدیریت می شود ؟

10. رول

ملاحظات آنچه ما نیاز به رول کردن ؟

چه تغییراتی خواهد ما را به ساختار برنامه?

که در آن ما در کنار اجرای برنامه ؟

چگونه ما حفظ کنترل برنامه در طول رول فاز?

(از طریق لیست کامل از سوالات به صورت رول).

و در نهایت …

با توجه به فرهنگ منحصر به فرد از این سازمان چه سوالاتی دیگر ما باید از خودمان است ؟

اجرای یک برنامه مشاوره آسان نیست اما می توان آن را ساده تر ساخته شده پس از 10 مرحله از مشاوره موفقیت است. اسرار به مربیگری موفقیت شامل قرار دادن پایه و اساس مناسب در محل. این شامل درخواست برخی از مهم کلید سوالات خود را با ذینفعان و هر کسی که درگیر در برنامه ریزی است.

اجرای این سوال کلیدی به شما کمک خواهد کرد روشن کردن اهداف خود و دریافت مشاوره برنامه به بهترین شروع ممکن است.

[ad_2]