مفهوم عدالت – درست یا غلط

[ad_1]

عدالت یک مفهوم ساخته شده. آن در طبیعت وجود ندارد. مرد ایجاد عدالت در تلاش برای ایجاد آرامش در جامعه است. در طول سال, قوانین و مقررات نوشته شده بود به قوانین است که توسط آن شهروندان انتظار می رود زندگی می کنند. این قوانین هستند که اساس سیستم قضایی ما.

قوانین و مقررات آنقدر شایع در زندگی ما است که آن را تقریبا به یک واقعیت کیهانی. ما باید به این باور برسند که آنچه را حق است پاداش خواهد و چه چیزی اشتباه است مجازات خواهد شد. این جایی است که واقعیت را تحریف می شود.

چیزهای بد اتفاق می افتد به مردم خوب و چیزهای خوب اتفاق می افتد به مردم بد است. این یک واقعیت است. این است که چگونه زندگی است و ما باید بپذیریم که واقعیت حتی در آن است می رود احساس ما از انصاف و آنچه که ما بر این باورند که عدالت باید باشد.

مردم گمراه کننده خواهد انجام اعمال خوب به منظور پاداش و هنگامی که پاداش نمی آیند و سرخوردگی رخ خواهد داد. این است که در آن تراژدی نهفته است. اعمال خوب باید پاداش خود را. وجود دارد هیچ دیگر علت و اثر خوبی است.

به این معنا که عدالت ساخته شده است به قوانین طبیعت است که به سادگی نادرست و گمراه کننده است. ترین فضیلت فرد درمان خواهد شد و طبیعت قانون با همان معیار استفاده می شود که در برابر بدترین خائنانی.

این تصور که خوب موجب زایش خوب و تخلف است و مجازات شایع است و تقریبا در هر داستان است که ما از شنیدن و یا خواندن و تقریبا در هر فیلمی که ما می بینیم بنابراین جای تعجب نیست که ما به آن اعتقاد دارند.

زندگی موفق بستگی دارد بسیار منطقی و تفکر منطقی است. فقط به خاطر یک مفهوم است که به طور گسترده ای پذیرفته شده لزوما آن درست است. در خدمت عدالت است در دادگاه از قوانین اما نه در هر روز زندگی می کنند.

زندگی خوب به خاطر خوب بودن فرد خوب است اما انجام این کار به امید پاداش خارج از تأثیرات ساده است فقط فریبکارانه. شانس هستند که بدون پاداش خواهد بود آینده و نا امیدی خواهد امدن.

این می رود بدون گفت که این یک incitation منجر به یک خودخواه و یا غیر اخلاقی زندگی است. با این حال یک واقعیت را بررسی کنید. زندگی از فداکاری تفکر است که آن را به نوعی پاداش است وهم. شانس هستند که آن را نمی خواهد اتفاق می افتد.

اعمال خوب انجام می شود به دلیل مناسب یکی از راز زندگی موفق. اعمال خوب انجام می شود به دلیل مناسب است که مسیر رشد خود و خودشکوفایی. و این که چگونه باید آن را مشاهده کرد.

[ad_2]