ناخواسته مشارکت

[ad_1]

والتر به دست آمده از اجاره اموال با ارزش است که می تواند توسعه یافته برای دفتر و خرده فروشی استفاده کنید. والتر فاقد منابع مالی برای توسعه اموال پول قرض گرفته شده از سام ارائه سفته به مبلغ قرض داده اما گفته سام که او را از به اشتراک گذاری سود حاصل از تلاش و با او به همان اندازه. توسعه موفقیت آمیز بود اما والتر صرفا پرداخت می شود توجه داشته باشید به سام و حاضر به دادن سام حسابداری مالی تجربه از توسعه است. سام هر چند او با استفاده از قضاوت ضعیف در مستند شکل گیری همکاری در نوشتن می تواند در بهبود سهم خود را از توسعه درآمد حاصل اگر او می تواند ثابت کند که والتر ساخته شده این بیانیه به اشتراک گذاری درآمد حاصل.

مشارکت تنها نهاد کسب و کار است که می تواند تشکیل می شود با توافق شفاهی. طرفین نیست و باید به قصد تشکیل یک مشارکت آنها صرفا باید به توافق برسند به اشتراک گذاشتن سود و زیان یک شرکت. اکثر متحده اتخاذ کرده اند نوعی از مشارکت یکنواخت عمل می کنند که می گوید: “ارتباط دو یا چند نفر برای انجام به عنوان صاحبان کسب و کار برای سود به شکل مشارکت یا نه این افراد قصد دارند به شکل یک همکاری است.”

اگر یک همکاری تشکیل شده است از جمله سهوا بدون توافق کتبی بین همکاران و سپس در صورت تعارض در مورد آنچه که طرفین توافق کردند که دولت قانون را فراهم می کند قرارداد مشارکت. شرایط پیش فرض قرارداد مشارکت ارائه شده توسط قانون دولت اغلب تعجب به همکاران.

اگر طلبکار موافقت منتظر پرداخت تا برخی از معامله رخ می دهد ؟ یک همکاری تشکیل شده است ؟ اگر یک نهاد شکل گرفته است هدف از انجام کسب و کار اما بیشتر وعده های ساخته شده بر اساس چه اتفاقی خواهد افتاد اگر اهداف خاصی رسیده است و مشارکت تشکیل شده است ؟ دو آگاه کارآفرینان باید یک بحث بیش از یک آبجو در مورد چگونه آنها را در برنامه ریزی و انجام یک کسب و کار خاص ساخته شده در اطراف یک فرصت است که آنها هر دو آگاه; هنگامی که یکی شروع یک کسب و کار با موفقیت ؛ دیگر ادعای مشارکت تشکیل شد?

وجود دارد تنها یک دفاع غیر عمدی مشارکت. مطمئن شوید که تمام موافقت نامه کسب و کار هستند در نوشتن. نمی کنند در به رسمیت شناختن یک توافق شفاهی تا زمانی که به طور مستند در نوشتن.

[ad_2]