نقد فیلم قهرمان اصغر فرهادی ؛ ناپایداری در عصر تکنولوژی – فیگار

به لحاظ می‌رسد همین آسانی صادقانه نیازی به تصویر کشیدن ندارد. اصغر فرهادی، جنگلی بتنی و سیمانی را به تصویر میکشد که عالم شمول بودن آن سبب ساز شده تا مخاطب، صرف حیث از رنگ و مذهب و پیشینه فرهنگی، اصلی آن ارتباط برقرار نماید و یا خویش را در گوشهای از آن ببیند یا از دیدن آن آزرده خاطر شود. احتمال دارد منتقدان خارجی فکر می‌کنند همین مفاهیم به جهت یک مرز و بوم دنیا سومین ضروری باشد البته آن‌ها بی خبرند از سرعتی که تکنولوژی در باخبر سازی انسان ها از شرایط ایجاد میکند. همگی چیز در ساختار روایی فیلم قهرمان اصغر فرهادی، در تب و تابِ لبریز از تنشِ یک زندانی نمونه بنام رحیم، در جریان است، رحیمی که فکر می کند همگی چیز نمایشی بیش نیست. اما اهمیت وجود بازی کلیشهای امیر جدیدی و منسجم نبودن ساختار روایت به هوای اصغر فرهادی بودن، داستانی اخلاقی اما ابتر را خوا‌هیم دید. علیرضا رحیمی: پیش از همین نیز در روزنامه «فرهیختگان» درمورد حواشی جنجالی «قهرمان» آخری فیلم اصغر فرهادی متن بودیم؛ فیلمی که اگرچه در بی صدا خبری کار ضبط و فیلمبرداریاش را در شهر شیراز آغاز کرد ولی از به عبارتی روزهای رونمایی در جشنواره فیلم کن و تا امروز که در کشور ایران بر روی پردهها رفته است، بارها داد و فریاد آفرید. نویسنده فیلم قهرمان هیچ ایده جدیدی در مقام نویسندگی ندارد و صرفا هدف نویسنده ارضای کارگردان برای آماده نمودن ملاکهای حداقلی برای گفتن به عبارتی حرفهای قبلی کارگردان است. بهگونهای که به هیچ وجه تعجب آور نمی باشد که رحیم درست به صراحت همین دیالوگ: «ناچار شدم»، مجبور بشود به پیشنهاد راننده تاکسی، به لاف معشوقه خویش را وارد یک اکران نماید و صحیح بازتابی بشود از همان کاری که دستگاه زندان مهم او کرده است. قهرمانها واجب وجود ندارد قطعا یک شهر را نجات بدهند و یا ابر شرور روایت را بکشند، گهگاه این بر وارد شدن از پس چالشهای زندگی مدرن، از ما قهرمان میسازد. فرهادی واجب بود به جای نشان دادن این تصاویر و مطرح کردن مفاهیمی اینچنینی به عمق مسائل و راهکارهایی جهت قبول کردن و در عاقبت به وقار وصال سوای فیلم پهلوان اصغر فرهادی تیزر افسرده شدن میپرداخت. فرهادی این موضوع را دارای بالا و پایین نمودن و بازی اهمیت زوایای گوناگون این مسئله، توانسته است تغییرات ناپایدار خوی و کردار بشر را در جامعه حالا حاضر، اشتباهاتی که رحیم مرتکب میگردد و تضاد درونی و بیرونی او را توصیف کند. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها بخش اعظم در آیتم اصغر فرهادی دلیر گرجستانی لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.