هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، براین اساس کمپانی تولید کننده باید با اعتنا به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از همین قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را می توان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی حیاتی توجه به موضوعاتی زیرا ارتقاء اقتدار هدرز، توجه به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی است که برای افزایش عجله و توان خودرو مورد استعمال قرار می گیرد ، به جهت اینکه بتوانید غایت راندمان را از ماشین پراید دریافت نمایید همین آیتم یک عدد از مورد ها اضطراری میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی می باشد که سطح آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف نیز به نظر میرسد، از این جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از روش خمکاری استعمال شده است، تراز آن صاف و صیقلی چشم می شود و به این ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن اتفاق میافتد. در صورتی که بخواهیم در ارتباط حیاتی طراحی این قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که این قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر بر روی مرحله آن زبری دیده شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس تولید و طراحی همین قطعه را میتوان یک کار طاقت فرسا و تهی دست به دانش اختصاصی در نظر گرفت. در یک تعریف‌و‌تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در نظر گرفت که در زمانی که ارزش اتومبیل بالا می‌رود و اشخاص بضاعت و توان خرید یک خودرو پرقدرت و اهمیت میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب میکنند که نصب این قطعه سبب بروز ویژگیهای متفاوتی در ماشین نیز میشود. اگر در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اهمیت شتاب و کارایی بهتری از اتومبیل بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه با طراحی و ساخت این قطعه اهمیت دارد، زمانه و هزینهای می باشد که شما می بایست برای آن در لحاظ بگیرید، ساخت هدرز را میتوان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین برهان بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر روی ماشین نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. این دو قطعه از نظر متاع و ساختاری حیاتی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اهمیت کمترین مقاومت از اگزوز خودرو خارج می شوند و پروسهی انجام این حادثه اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اهمیت مانیفولد، مضاعف سرعت بالا و آسانتر هست و این مورد قضیه خویش میتواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حساس هدرز فولادی پراید وب وبسایت خویش باشید.