هیدروکسید پتاسیم چیست؟

پتاسیم هیدروکسید از پاراگراف مواد فراوان با در صنعت بوده و کاربرد های متعددی دارد. عمده کاربردهای پتاسیم هیدروکسید، بر پایه خاصیت سوزاننده بودن و واکنش پذیری آن در برابر اسیدها میباشد. در روزگار های دیر باز هیدروکسید پتاسیم از طریق واکنش هیدروکسید کلسیم ( آهک هیدراته ) حساس کربنات پتاسیم ایجاد هیدروکسید پتاسیم کره ای میشده است. هیدروکسید پتاسیم یک باز قادر میباشد و اکثری از کاربردهای آن عاقبت همین خاصیت است. هیدروکسید پتاسیم، جامدی بی بو، سپید و ناهموار میباشد که اغلب محلول در آب هست و در ساخت صابون. شکل ظاهری پتاسیم هیدروکسید: جامدی بی بو، سپید و ناهموار است. هیدروکسید پتاسیم و سود سوزآوریا سدیم هیدروکسید از قویترین بازها هستند. هرچند شیمیدانان از زمانهای قبل ، احتمال داده بودند که خاکهای قلیایی ، اکسید فلزهایی باشند، با این هم اکنون ، طبیعت سود و پتاس ، تا اوائل قرن 19 گزینه بررسی قرار نگرفته بود. بدین ترتیب به جهت پاک کردن سطوحی که کثیف به چربی ها هستند ، پتاس به کاستیک سودا ترجیح دیتا می شود. در شکل استنشاق: سبب تحریک شدید دستگاه تنفسی وریوی میگردد در رخ بروز این اتفاق از تجهیزات تنفسی استعمال شود و مصدوم را به هوای جدید منتقل شود، در شکل توقف تنفس ، تنفس تصنعی داده شود و یا دستگاه اکسیژن وصل شود و آن‌گاه پزشک مراجعه شود. در روزگار حل شدن در آب محلول را بازی می‌کند و همینطور در این حلال گرما ساخت میکند. زمانیکه محلول نمکهای فلزات سنگین ، بازی شوند، هیدروکسیدهای نامحلول آنها راسب میشوند. همینطور در آزمایشگاهها به جهت تعیین غلظت اسیدهای مجهول در تیتراسیون جرم اسید – گشوده از محلول قلیایی هیدروکسید سدیم استاندارد به کار گیری میشود. KOH همچنین برای تولید تراشه نیمه هادی (به تیتر نمونه اچ ناهمسانگرد مرطوب) به کار گیری می شود. ایجاد رنگدانه ، شیشه، صابون مایع، گازوئیل، خنی سازی اسیدها، کودهای شیمیایی و به عنوان الکترولیت در باتریها.