پخش الکترود استیل جوش و برش آریا

در روش جوشکاری توپودری یا جوشکاری قوس الکتریکی همراه حساس فیلر پودری مصرفی، قوسی دربین سیم جوش حیاتی پودر و فلز اساس ساخت می شود که حرارت ساخت شده از آن سبب ذوب و اتصال می گردد. الکترود جوش استیل سری 68.81 در دمای 68 جايگاه فارنهایت مورد تست قرار گرفته و کلیدی خزشی برابر 25% پس از پروسه جوشکاری است. بسته به حالت کاری و اقتصادی همه روشهای جوشکاری را برای ورق استیل دوپلکس می قدرت استفاده نمود. تجهیزات مورد نیاز در این شیوه ( RW ) کلیه کاره هستند، به این معنی که می توان آن را در پروژه های پهناور و نیز ریز به کارگیری کرد. 5-بریدگی فلز پایه کنار جوش: در این حالت در فلز اساس و حاشیه گرده یا ریشه جوش فرورفتگی ناشی از نحوه جوشکاری خطا یا این که جریان بسیار جوشکاری ورق استیل به وجود می آید. 1-فیلرهای فریتی: این فیلرها ترکیبی تقریبا نزدیک به فلز مبنا دارا‌هستند ولی کاربرد آنان به عامل نبود چقرمگی جوش و ناحیه HAZ محدود می باشد. مثلاً معمولاً درصد موادسازنده کلیدی آنها (مثلاً کروم) فراتر از مخلوط حساس می باشد تا کمتر عناصر در حین جوشکاری به منجر اکسیداسیون یا این که رقیق شدن جوش ناشی از ذوب فلز پایه جبران گردد. طبق معمول ساختار فلز جوش ورق استیل آستنیتی اندکی دارای ساختار فلز پایه متعدد متفاوت می باشد. شیوه عمل جوش نقطه ای به این شکل می باشد که حیاتی استفاده از جریان الکتریسیته، کناره های ساییده شده فلز را حرارت دیتا و آن را به هم متصل می کنند. حتمی به ذکر می باشد که در جوش نقطه ای ، جوشکاری بر روی فلز حساس نقطه ذوب زیر صورت می گیرد تا الکترود استیل 304 نمره 3 فلز کج نشود. در کدهای آمریکایی ASME/AWS وضعیت های جوشکاری برای جوش های سر به سر به شکل 1G,2G و برای جوش های گوشه ای به شکل 1F,2F جهت اشکال اتصالات تعریف گردیده اند.