پروژه چیست ؟

جیرانی در همین گفتوگو به جای پروژه فکری بر مفهوم متخصص/ معنی کننده تاکید کرده و نقش کمرنگ دانشگاه و آکادمی در روند ترجمه اثر ها علم ها انسانی را مورد انتقاد قرار میدهد. در این حالت، مترجمان متن را اساسی نیز می­خوانند و ترجمه می­کنند. در آن­جا هم عمده مترجمان متخصصان نویسنده یا مورد قضیه آیتم لحاظ هستند. بله، همان­طور که در پاسخ به پرسش ابتدا هم گفتم اساساً ترجمه­ای که متکی بر حوزه­ تخصص و پژوهش مترجمان باشد افزایش چشمگیری یافته است. به نظرم از رهگذر ترجمه نه می­توان فکر کرد (اساساً مترجم تا جایی که ترجمه کننده میباشد متفکر نیست) و خیر می­توان دیگران را به فکر کردن واداشت. پروژهها شامل تیمی از اشخاص با مهارتهای متفاوت هستند که کلیدی یکدیگر عمل مینمایند (به شکل موقتی)، تا تغییری تأثیرگذار، بر افراد خارج از تیم ساخت کنند. تردیدی وجود ندارد که همچنان عده­ بسیاری از همین متخصص-مترجم­ها کار خود را در افق ایده­هایی مانند «پروژه­ فکری» و اموری از همین دست می­فهمند یا توجیه می­کنند، اما به نظرم مهم­ترین فرمان در کارهای آنها این هست که پیوندی فی مابین تخصص/پژوهش و ترجمه برقرار شده است. من نیز در اثراتی که ترجمه کرده­ام صرفاً عشق و حوزه­ کاری-تخصصی خویش را پایه قرار داده­ام و به دنبال یک «پروژه­ی فکری» نبوده­ام، چرا که به نظرم پروژه­ فکری از رهگذر ترجمه عملاً چیزی بی ­معناست. در ایران عملاً دانشگاه­ها و پژوهشگاه­ها، علی­رغم بودجه­های نسبتاً بالا، مشارکت بسیار اندکی در ترجمه ­آثار اهمیت و کلاسیک در حوزه­های متعدد پروژه بلوار دانشجو یزد علوم انسانی دارند. متاسفانه دانشگاه­ها و پژوهشگاه­های ما به بهانه­ تالیف یا این که «خودکفایی» یا این که «بومی­سازی» در علم ها انسانی از مشارکت در پروژهای ترجمه امتناع می­ورزند؛ ولی نکته تلخ یا بامزه اینجاست که در بخش منابع و کتاب­شناسی اثر ها تالیفی که همین دانشگاه­ها یا پژوهشگاه­ها منتشر می­کنند بیشتر از همگی اسم ترجمههایی چشم می­شود که به دست نشرهای خصوصی منتشر شده است؛ یا این که کتبی که اساتید در دوره­های ارشد و دکتری برای مطالعه­ دانشجویان معرفی می­کنند، عملاً بازهم این ترجمه­هایی می باشد که حیاتی حمایت انتشارات خصوصی ترجمه شده است. تقریباً، کل بار ترجمه­ اثر ها علوم انسانی بر دوش نشرهای خصوصی است. بهموازات این، مخاطبی نیز صورت گرفته که دیگر خیر به دنبال ترجمه اعصاب و سلیس، بلکه به دنبال ترجمه­ مطمئن و دقیق هست (بحث همین نیست که ترجمه­ دقیق نمی­تواند روان باشد، بلکه مشاجره همین میباشد که در ترجمه­ اثر ها علم ها انسانی کدامیک حق تقدم دارد. افراد می بایست بتوانند درطول مدت روزگار اجرای پروژه مهم علاقه كار را دنبال كنند ؛ از اینروست كه مدیریت پروژه بایستی راهكارهای ضروری برای ارتقاء انگیزه اعضای تیم پروژهاش را بداند . چنانچه شما هر جور سوالی در ارتباط مهم چه جایی و شیوه استعمال از پروژه دانشجویی رشته برق دارید، می توانید اساسی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.