پمپ وکیوم

اجزای سازنده و سیستم های خلاء مکانیکی
A. Kayode Coker ، در طراحی فرآیند کاربردی لودویگ برای گیاهان شیمیایی و پتروشیمی (ویرایش چهارم) ، دوره 1 ، 2007

چگونه کار می کند: نوع این دسته از پامپ (به تعبیر [28])
پمپ خلاء Nash یا کمپرسور تنها یک قسمت متحرک دارد – یک روتور متعادل که بدون هیچگونه روغن کاری داخلی کار می کند. چنین سادگی امکان پذیر است زیرا کلیه عملکردهای پیستون های مکانیکی یا ون ها توسط یک باند چرخشی از کمپرسور مایع انجام می شوند. ”

در حالی که قدرت چرخش آن توسط روتور منتقل می شود ، این حلقه مایع تمایل دارد تا خود را در بدنه استوانه ای متمرکز کند. محور روتور از محور بدنه جبران می شود. همانطور که نمودار شماتیک در شکل 8-34 نشان می دهد ، کمپرسور مایع تقریباً پر می شود ، سپس در طی یک انقلاب واحد که عملکرد پیستون را تنظیم می کند ، هر محفظه روتور را تا حدودی تخلیه می کند. مخروطهای ثابت داخل روتور دارای بخش های بسته ای بین دهانه های منتقل شده است که جریان گاز و جریان تخلیه را جدا می کند.

بخشی از کمپرسور مایع با هوا یا گاز تخلیه شده عبور می کند. معمولاً توسط جداکننده تخلیه که توسط سازنده تولید می شود ، از جریان خارج می شود. آرایش توسط اوراق ها و تنظیم سوپاپ دستی تنظیم می شود. سرعت مطلوب جریان وجود دارد ، اما عملکرد به طور جدی تحت تأثیر تغییرات قرار نمی گیرد.

رطوبت یا حتی ضربات مایع که وارد ورودی پمپ خلاء حلقه مایع می شود ، به آن آسیب نمی رساند. چنین مایع به کمپرسور مایع اضافه می شود. بخارات اغلب در پمپ خلاء متراکم می شود. میعانات نیز به کمپرسور مایع اضافه می شود. در یک سیستم حلقه بسته معمولی ، مایع حاصل از جداکننده در یک مبدل حرارتی خنک می شود و مجدداً گردش می کند. هر مایع اضافی که توسط غبار و بخار اضافه شود از طریق شیر کنترل سطح جریان می یابد.

پمپ / کمپرسور حلقه مایع از چندین تولید کننده با تقریباً همان اصل کار در دسترس است ، اما در مونتاژ مکانیکی و جزئیات آب بندی و همچنین محدوده کارکرد متفاوت است. این نوع واحد فقط یک قسمت متحرک دارد. یعنی روتور متعادل (نگاه کنید به شکل 8-35) که نیازی به روانکاری داخلی ندارد ، زیرا مایع آب بندی در گردش در داخل واحد ، سرمایش و روانکاری را فراهم می کند (حتی وقتی مایع آب باشد). در کیس حلقه ای از مایع چرخان وجود دارد که توسط روتور گردش می کند. برای انجام عمل پمپاژ ، روتور از محور کیس یا بدنه جبران می شود. مایع چرخان محفظه / مورد روتور را در طول هر انقلاب پر و خالی می کند. هیچ دریچه ورودی یا خروجی وجود ندارد. پورت ها یا ورودی های ورودی و خروجی منتقل می شوند ، بنابراین روتور دوار با مخروط های ثابت خود بین دهانه های منتقل شده که ورودی گاز را جدا کرده و مخلوط گاز و مایع را از یک جداکننده مکانیکی تخلیه می کند.

بخار یا گاز از هم جدا می شود و به جو (یا در صورت قابل قبول بودن هوا یا از نظر محیط زیست) جریان می یابد یا بخار میعان شونده را می توان با استفاده از مایع خنک شونده با چرخش مستقیم به عنوان مایع در گردش در داخل پمپ متراکم کرد. مایع اضافی حاصل از میعان می تواند از جداساز خارج شود.

این نوع واحد ها می توانند بخارهای مرطوب یا گازهای وارد شده به مکش را بپذیرند ، همچنین بخارهای خورنده را هنگام انتخاب کمپرسور مایع مناسب در گردش انتخاب کنند. برخی از انواع مواد جامد فرو رفته را می توان از طریق واحد پمپ کرد ، در حالی که جامدات ساینده به طور طبیعی آسیب های فرسایشی را به همراه خواهند داشت. اهمیت مهم این نوع واحد این است که مایع مورد استفاده برای فشرده سازی بخارات ورودی می تواند انتخاب شود تا با بخارها سازگار باشد و نیازی به آب ندارد. برای کاربردهای هوای خشک ، این واحدها معمولاً با آب فشرده کننده مهر و موم 60 درجه فارنهایت کار می کنند. این باعث کاهش هدر رفت آب می شود. برای هوای اشباع یا بخارات دیگر ، مایع چرخشی سرد باعث کاهش حجم مورد نیاز پمپ می شود و از این طریق ظرفیت پمپ را افزایش می دهد. شکل 8-36 ، برای یک پمپ خاص ، افزایش نسبی ظرفیت مورد انتظار را به عنوان مایع چرخشی (مهر و موم) درون محفظه پمپ نشان می دهد که در دما متفاوت است.

 

پمپ وکیوم