چگونه بهترین وکیل مهریه را پیدا کنیم؟

2- مالی از زوج یافت نمی شود که در اینصورت اداره تصویب اسناد برای زوجه یا وکیل وی ( وکیل مهریه ) سند صادر می نماید که دال بر همین میباشد که زوج اساسی مالی حساس گواهی قانونی وجود ندارد و زوجه یا وکیلش ( وکیل مهریه ) کلیدی در دست داشتن این مدرک می تواند از روش دادگاه خانواده اقامه دعوای مطالبه مهریه نماید . اما مطالبه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه، تهی دست به استطاعت و اقتدار مالی زوج می باشد و بار اثبات این ادعا، بر عهده زوجه است. مهریه مالی هست که مرد در زمان منعقد عقد نکاح می بایست به زن خویش بپردازد یا این که مکلف به پرداخت می شود و زن به محض وقوع عقد، صاحب مهریه می شود. در صورتی که مرد اموال دیگری غیر از دستمزد داشته باشد دادگاه اموال او را می فروشد. به عبارت بی آلایش تر تحت هر شرایط و هر وضعیتی مرد مکلف به پرداخت مهریه به زن است. نکته: به طور کلی در آیتم مطالبه مهریه آن‌گاه از فوت شوهر، اگر متوفی اموالی نداشته باشد تا از محل آن، مهریه زوجه اش پرداخت شود، وراث تکلیفی به پرداخت مهریه ندارند. ضمانت اجرای استنکاف از پرداخت مهریه: به طور کلی وقتی که حکم پرداخت مهریه قطعی شود، زوجه یک ماه از زمان صادر شدن اجراییه زمان داراست تا دادخواست اعسار خود را نثار وکیل مهریه ثنا دادگاه کند. رسیدگی به دادخواست اعسار سوای حبس زوج: قبل از ثبت ضابطه تازه مهریه، حالت به گونهای بود که مردان بدهکار مهریه تا صادر شدن حکم و رای قطعی دادگاه، بایستی در حبس باشند و آن گاه از صدور رای دادگاه، می توانستند در آیتم اعسار خویش اقدامات رسمی اضطراری را انجام دهند، که مطابق ضابطه نو همین منش حذف شد و مردان بدهکار مهریه ای که مدعی اعسار هستند، می تواند دادخواست رسیدگی به موقعیت اعسار خود را هم‌زمان کلیدی رسیدگی دادگاه به دادخواست مطالبه مهریه، به جریان بیندازند، بدون این که حکم حبس به جهت آن ها صادر شود. مهریه یک عدد از مهمترین حقوق مالی زوجه هست و در واقع پشتوانه مالی زن در زندگی مشترک محسوب می‌گردد و مطابق دارای ضابطه مدنی، به محض وقوع عقد نکاح و ازدواج ، زن صاحب و مالک آن میشود و این اختیار را دارااست که هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. مطالبه مهریه از شیوه اجرای ثبت به امداد وکیل مهریه: برای به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت، نخست باید مهم در دست داشتن اصل مدرک ازدواج یا این که رونوشت آن و مدارک شناسایی، به دفتر خانه اسناد قانونی که ازدواج در آن به وقوع پیوسته، مراجعه نمایید و صدور برگ اجرائیه را از سردفتر محترم، استدعا کنید. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد وکیل مهریه ذهبی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.