گاما Brainwave و تجلی در قانون جاذبه

[ad_1]

شما ممکن است در سراسر کارشناسان مختلف و شارحان قانون جاذبه بحث در مورد ارتباط بین گاما brainwave و تظاهر. یا دقیق تر ارتباط بین گاما brainwave و موفق تجلی.

پس چه هستند گاما امواج مغزی و آنچه که اتصال آن به تجلی و قانون جاذبه?

گاما امواج مغزی سریعترین فرکانس brainwave (قطعا از آن کسانی است که با موفقیت و جامع مورد مطالعه). گاما امواج مغزی به طور معمول محدوده از هر نقطه بین 28 و بیش از 80 cps (سیکل در ثانیه) با هر یک از این چرخه متشکل از یک ” در ” دولت (اوج) و ‘خاموش’ دولت (یک تغار).

گاما امواج مغزی به طور کلی تنها به صورت فعال در ذهن مردم تحت شدید استرس روانی یا دیگر فعالیت ذهنی. همچنین شایع در کسانی که زمانی غیر منتظره ای عمیق تفکر است. یک مطالعه اخیر از راهبان بودایی در تبت ثبت گاما فعالیت brainwave در منطقه از 40 سیکل در ثانیه همزمان با مراقبه فعالیت به خصوص زمانی که آنها رسیده بود دولت بالاتر از وضوح و insightfulness.

با توجه به این که تظاهرات خواستار وضوح ذهن و تمرکز آن نیاز به سختی می توان گفت که توانایی برای رسیدن به این بالاتر گاما brainwave متحده بدون شک خواهد بود از مزیت قابل توجهی است. در واقع کسانی هستند که بر این باورند که موفق تجلی (به عنوان تعریف شده توسط قانون جاذبه) است تقریبا غیر ممکن است برای کسانی که نیست قادر به دستیابی به این بالاتر متحده است.

این توضیح می دهد که انفجار اخیر علاقه میان قانون جاذبه جانبازان در binaural beats, یک صدایی beats, زنگ isochronic و دیگر مغز افزودنی حباب سیستم برای تحریک مغز را به اتخاذ یک فرکانس خاص.

ارتباط بین گاما brainwave و تظاهر است و به احتمال زیاد برای تبدیل شدن به برجسته تر به عنوان زمان می رود توسط.

[ad_2]