مطالعات طراحی مجتمع مسکونی در فضای باز

مطالعات به معنی جمعی ازمطالعه,پژوهش ها,خواندن نوشته ها,تحقیقات , تفکرات , بررسی ها و… مطالعات یعنی به دقت به چیزی نگاه کردن و… معمولا نوشته هایی را در یک جا جمع می کنند و ما برای فهم بیشتر آن را مطالعه می کنیم و به جمعی از آن ,مطالعات می گویند. طراحی مجتمع مسکونی طراحی […]

بخوانید...