راه اندازی سیستم نگهداری موش های آزمایشگاهی در موسسه رازی

دکتر علی آمقی رودسری روز دوشنبه با اشاره به اهمیت انجام تست های تضمین کیفیت موسسه بر روی واکسن های تولیدی، افزود: به طور معمول واکسن ها بر روی حیوانات آزمایشگاهی مورد سنجش قرار می گیرند که یکی از موش های آزمایشگاهی از سویه ها و نژادهای مختلف است.وی با اشاره به اینکه قدمت بخش […]

بخوانید...