میزان باروری در سال گذشته به ۱.۷ نفر رسید 

مرکز آمار، میزان باروری کل کشور را در بین سال‌های ۹۸- ۱۳۹۶ را منتشر کرد. این شاخص با استفاده از منابع ثبتی موجود (سازمان ثبت احوال کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و پیش‌بینی‌های جمعیتی مرکز آمار ایران، محاسبه شد. نتایج محاسبات نشان می‌دهد که میزان باروری کل برای کل جمعیت (اعم از ایرانی  […]

بخوانید...